ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

เปิดตัวศูนย์กลางข้อมูล…พยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร – นานาสารพัน

fiogf49gjkf0d

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานหลักภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นองค์กรชี้นำในการพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล ติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ตลอดจนนำเสนอแนวทางเพื่อกำหนดเป็นนโยบายด้านการเกษตรให้กับกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงรัฐบาล ขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตรเป็นอย่างดี และมีเทคโนโลยีอันทันสมัยในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อทั้ง 2 หน่วยงานนี้ร่วมมือกันในการจัดตั้งศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU-OAE Foresight Center : KOFC) จึงเป็นการสร้างความมั่นใจในด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่จะมีความถูกต้องแม่นยำและรอบด้านมากยิ่งขึ้น

fiogf49gjkf0d

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการ สศก.กล่าวว่า สศก.ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในการจัดตั้งศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร หรือ KOFC ขึ้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแหล่งรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลที่จำเป็นทางเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการสร้างเครื่องชี้วัดและการพยากรณ์ที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจการเกษตรล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์แล้ว ยังดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย สำหรับประเมินผลกระทบ และทำการวิเคราะห์ พยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงรัฐบาลในการกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งในเร็ว ๆ นี้จะเปิดเว็บไซต์ของ KOFC เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขการพยากรณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเตือนภัยภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ สู่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ความร่วมมือกันของ 2 หน่วยงานในครั้งนี้ น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและภาคเกษตรของไทยอย่างมาก เนื่องด้วย สศก. มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งหมด ขณะที่คณะเศรษฐศาสตร์ ก็มีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ดำเนินการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านนโยบายทางการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก็เท่ากับว่ามีทั้งข้อมูลและเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างเต็มที่ รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกับ สศก.ในครั้งนี้ ไม่ใช่มีเฉพาะคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น เพราะแนวทางการดำเนินงานทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเกษตรนั้น ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการวิจัย จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ พืช ปศุสัตว์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น โดยมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการ KOFC ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น

ที่สำคัญคือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจาก KOFC จะต้องได้รับการส่งผ่านไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เกษตรกร เนื่องจากถ้าเกษตรกรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่สามารถเชื่อถือได้ว่ามีความแม่นยำและทันต่อสถานการณ์ จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจการเกษตรโดยรวมของประเทศอย่างมาก

…เพราะภาคเกษตรคือภาคการผลิตพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าการบูรณาการของนักวิชาการและบุคลากรทั้งจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการวิเคราะห์ วิจัย และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2555
http://www.dailynews.co.th/agriculture/150422