สัตว์ปีก, ปศุสัตว์

เปิดงานวิจัยเป็ดไล่ทุ่ง มก.แนะรัฐจัดโซนนิ่ง แทนดันเข้าฟาร์มเลี้ยง คุมหวัดนกได้ผลกว่า

NULL

                    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 50 รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเป็นระบบวิถีชีวิตรากหญ้าของคนทั่วไป จนเมื่อมีการระบาดของไข้หวัดนก แม้ว่าเป็ดไล่ทุ่งติดเชื้อไข้หวัดนกได้ แต่ไม่เคยนำเชื้อเข้าสู่ฟาร์มด้วยตัวของมันเองเลย ขณะที่ภาครัฐกลับพยายามผลักดันการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเข้าสู่ระบบฟาร์ม ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูงไม่เหมาะต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ยากจน

fiogf49gjkf0d

                  จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาธุรกิจการเลี้ยงเป็ดและการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง โดยศึกษาวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในเป็ดไล่ทุ่ง การศึกษาธุรกิจการผลิต การตลาด รวมถึงผลตอบแทนจากการเลี้ยงเป็ดในรูปแบบฟาร์มและการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้วิถีชาวบ้านหายไป


                   ทั้งนี้ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า แม้เป็ดไล่ทุ่งติดเชื้อไข้หวัดนก แต่ไม่ได้เป็นตัวนำเชื้อเข้าสู่ฟาร์ม และสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกมากที่สุด คือ คน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าการย้ายเป็ดไล่ทุ่งเข้าสู่การเลี้ยงในระบบฟาร์ม อาจไม่ประสบความสำเร็จทุกรายและก่อให้เกิดหนี้สินให้กับเกษตรกรมากขึ้น ทั้งยังเสียหายถึงชาวนาที่ต้องเพิ่มต้นทุนกำจัดเศษข้าวเปลือกบนพื้นนาและหอยเชอรี่จากการที่ไม่มีเป็ดไล่ทุ่งมากำจัดสิ่งเหล่านี้


                    เป็ดไล่ทุ่งสามารถกินเศษข้าวที่ตกหล่น โดยการผันน้ำเข้าไป ข้าวก็จะลอยขึ้นมา นอกจากนี้ยังช่วยทำลายหอยเชอรี่ ซึ่งจะช่วยลดการใช้สารเคมีในการกำจัดหอยเชอรี่ได้อีกทางหนึ่ง สำหรับทางออกของปัญหาดังกล่าวแนะนำให้จัดโซนนิ่งเป็ดไล่ทุ่ง ควบคู่กับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 14 ธันวาคม 2550
http://www.naewna.com/news.asp?ID=86740