จุลินทรีย์, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, อื่นๆ

เทคนิคการใช้อินดิวเซอร์ใช้กับไบโอเซ็นเซอร์ปราบเชื้อรา

 

ในระยะช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์  เป็นต้นไป  ประเทศไทยเริ่มเข้าฤดูหนาว ช่วงหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือความชื้นในอากาศที่สูง

ขึ้น สิ่งที่ตามมาด้วยแบบไม่ได้ตั้งใจนั่นก็คือโรคพืชต่างๆ ทำให้เกษตรกรปวดหัวไม่น้อย โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคเชื้อราที่มักจะพบเจอในแปลงช่วงหน้

าหนาว เช่น โรคราน้ำค้าง โรคเน่าคอดิน โรคใบจุด โรคราสนิมขาว โรคเหี่ยว ฯลฯ โรคเชื้อราที่กล่าวมา อาจแพร่ระบาดไปยังต้นพืชอื่นๆที่ยังไม่เกิดโรคได้หากป้อง

กันไม่ดี เพราะเชื้อโรคอาจปลิวไปตามลม น้ำ หรือติดไปกับสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน สัตว์เลี้ยง เป็นต้น ถ้าปล่อยทิ้งไว้พืชก็จะตายในที่สุด ซึ่งโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเกษ

ตรทุกปี ผลเสียจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความอ่อนแอของพืชต่อการเกิดโรค ความรุนแรงของเชื้อโรค และสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

แก่การเกิดโรค ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่จะมุงเน้นไปที่การใช้สารเคมีในการกำจัดโรค ซึ่งการใช้สารเคมีกำจัดโรค เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย

ต่อทั้งตัวผู้ใช้ และผู้บริโภคและที่สำคัญยังทำลายสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสารเคมีทางการเกษตรในปัจจุบันหาได้ง่าย และเห็นผลรวดเร็วกว่า สารชีวภัณฑ์ แต่เมื่อ

มีการใช้ในระยะเวลานานๆ ก็จะเริ่มส่งผลเสียออกมาให้เห็น และเป็นปัญหาให้เกษตรกรต้องตามแก้อีกมากมาย แถมยังส่งผลเสียต่อ ดิน น้ำ จุลินทรีย์ดีๆในธรรมชาติ

ความสมดุลของระบบนิเวศ เกษตรกรควรเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกไม้ผล แบบปลอดสารพิษ และหาวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ทด

แทนสารเคมีวันนี้ผู้เขียน จะมาแนะนำว่า การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการทำเกษตร เป็นสิ่งมีชีวิต ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืช  การป้องกันเบื้องต้นที่ใช้ป้องกันคือ

ใช้จุลินทรีย์ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า) ผสมน้ำฉีดพ่นสลับกับ ไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลลัส ซับทิลิส) เพื่อเป็นการกำจัดสปอร์เชื้อราที่ปลิวมาตกและกำลังจะขยายเชื้อ

โดยการ ให้ฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน/ครั้ง ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง หรือฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน/ครั้ง เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราดังกล่าวเกิดการระบาด วิธีใช้ก็คือ ใช้ม้อยเจอร์แพล้นท์

(สารเปียกใบ) เติมผสมกับน้ำก่อน โดยใช้อัตรา 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  แล้วจึงค่อยนำเชื้อ ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลัส ซับธิลิส)+ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า) ในอัตร

ตรา50 กรัม ใส่ลงไปแล้วกวนผสมให้เข้ากัน ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใต้ใบบนใบ เชื้อ2ตัวนี้ ยังทำหน้าที่เหมือนตำรวจและทหารคอยควบคุมไม่ให้โรคเข้ามาในแปลง หากเกษ

ตรกรท่านใดสนใจหรือต้องข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนคุณพรพรรณ ยิ้มสาระ (ฝ่ายขายส่งเสริมการตลาดส่วนกลาง)

084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]