ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

เตือนสารพิษตกค้างในผัก4ชนิด คะน้า-กวางตุ้ง-มะเขือเปราะ-ถั่วฝักยาว/มกอช.เตือนซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน

fiogf49gjkf0d

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผ.อ.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) เปิดเผยว่า
มกอช.ได้ติดตามประเมินความเสี่ยงสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารมาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผักและผลไม้ จำนวน 164 ตัวอย่าง พบว่า
มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 33 ตัวอย่าง คิดเป็น 20 % ของตัวอย่างทั้งหมด ในจำนวนนี้
เป็นตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคแบบเรื้อรังหรือแบบเฉียบพลันหรือทั้ง 2
แบบรวมกัน 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 9% โดยมีผักและผลไม้ที่พบความเสี่ยงสูง 4 ชนิด
ได้แก่ ผักคะน้า 5 ตัวอย่าง มะเขือเปราะ 4 ตัวอย่าง ผักวางตุ้ง 3 ตัวอย่าง
และถั่วฝักยาว 3 ตัวอย่าง

fiogf49gjkf0d

ขณะเดียวกันยังพบด้วยว่า มีชนิดสารพิษตกค้างที่เกินมาตรฐาน 11 ชนิด ได้แก่
สาร chlopyrifos, malathion, monocrotophos, profenofos, omethoate, prothiofos,
cypermethrin, dimethoate, lambda-cyhalothrin, dicrotophos และสาร EPN โดยมี 2
ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคเกินค่าปลอดภัย คือ สาร dicrotophos และ EPN
ซึ่งทั้งสองชนิดนี้
เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในรายการสารเคมีซึ่งกรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวัง(watch
list) เบื้องต้น มกอช.ได้รายงานผลประเมินความเสี่ยงให้กรมวิชาการเกษตรทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจติดตามผักและผลไม้ที่มีความเสี่ยงสูง
และใช้วางแผนการตรวจติดตามและควบคุมสารเคมีทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้บริโภค

“การทวนสอบตัวอย่างผักและผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ยืนยันกับมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย(มกษ.9002 และ 9003) และมาตรฐานโคเด็กซ์(Codex)
ซึ่งมีความเชื่อถือได้
ส่วนการประเมินความเสี่ยงต่อผู้บริโภคทั้งแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลันใช้วิธีที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ”
นายศักดิ์ชัย กล่าวและว่า ผู้บริโภคควรเลือกซื้อพืชผักและผลไม้ที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โดยเลือกสินค้าจากแหล่งผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP
หรือซื้อสินค้าที่มีตราเครื่องหมาย Q หรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
ซึ่งเป็นช่องทางลดความเสี่ยงเรื่องสารพิษตกค้างปนปื้อนได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2554
http://www.naewna.com/news.asp?ID=293103