ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

เตรียมมอบภารกิจ…”สภาเกษตรกรแห่งชาติ”

fiogf49gjkf0d

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ การจัดตั้ง “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” ที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก็จะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากที่บทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ระบุไว้ว่า ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกร เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ เมื่อปี 2553 ซึ่งขณะนี้ใกล้จะครบกำหนดเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวแล้ว

ในเรื่องนี้ นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรักษาการเลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติคือหน่วยงานที่เปรียบเสมือนตัวแทนของเกษตรกรจากทุกจังหวัดในประเทศไทย มีหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรไทยในการวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสนับสนุนสิทธิ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร พร้อมกับเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

fiogf49gjkf0d

การดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ล่าสุดได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ครบองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว อาทิ การเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 77 คน และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 154 คน ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืชสัตว์ และประมง จำนวน 16 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านเกษตรกรรม จำนวน 7 คน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินการกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ และข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ตลอดจนได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทางด้านการเงิน 6 ฉบับ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระเบียบพัสดุคงคลังต่าง ๆ และการขาด/ลางาน เสนอไปยังกระทรวงการคลังในการพิจารณาแล้ว

…นอกจากนี้ ยังได้มีการติดต่อขอเช่าอาคารสถานที่ของ อตก. เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งของบประมาณปี 2556 ไปแล้ว ประมาณ 700 ล้านบาท แต่รัฐสภาให้มา 170 ล้านบาท เราจึงขออุทธรณ์เพื่อดำเนินการแปรญัตติไปเพื่อให้ได้งบประมาณครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ เนื่องจากการขับเคลื่อนสภาเกษตรกรต้องใช้เงินอย่างต่ำ 700 ล้านบาท จึงหวังว่าคณะกรรมาธิการงบประมาณคงจะเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องนี้…นายฉลองกล่าว

…ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะส่งมอบภารกิจทั้งหมดให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินงานเองโดยตรงแล้ว เหลือเพียงการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรคนใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น โดยคาดว่าการคัดเลือกดังกล่าวจะแล้วเสร็จก่อนเดือนพฤศจิกายน 2555 นี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2555
http://www.dailynews.co.th/agriculture/150427