การเกษตร, ข่าวเกษตร

เดินเครื่องลดต้นทุนผลิตชาวนา เกษตรฯเรียกถกจนท.ลุยปรับกระบวนผลิตข้าว

fiogf49gjkf0d

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
มีหลักการชัดเจนในการช่วยเหลือเกษตรกร
มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่
โดยมอบหมายให้หน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเกิดความชัดเจนและเข้าถึงเกษตรกรทุก
พื้นที่อย่างจริงจัง
กระทรวงเกษตรฯจึงมอบหมายให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะการแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เมล็ดพันธุ์พืช
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพผ่านการรับรองของหน่วยงานราชการ
โดยให้โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2557
เป็นกลไกสร้างระบบการลดต้นทุนเพื่อขยายผลไปแก่เกษตรกรในชุมชนอื่น
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
ตั้งแต่การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี การปรับปรุงดินให้สมบูรณ์
การเตรียมดิน การปลูก การใช้ปุ๋ย การใช้สารเคมี จนถึงเก็บเกี่ยว
อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกร

นอกจากนี้
กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดจัดการสัมมนาเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ในวันที่ 25 มิถุนายน
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของ คสช.
และทำความเข้าใจให้แก่เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยว
ข้องทั่วประเทศกว่า 320 คน ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจาก คสช. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

“การสัมมนาดังกล่าวจะมีการเสวนาเรื่อง การดำเนินงานมาตรการลดต้นทุนการผลิต
โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน
กรมการปกครอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   (ธกส.) และกรมการข้าว
นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
สามารถนำไปขับเคลื่อนงานได้อย่างฉับไว และไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน
เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการดังกล่าว” นายชวลิต กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่
27 มิถุนายน 2557

http://www.naewna.com/local/109968