จุลินทรีย์, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

เชื้อราสนิมกำจัดได้โดยใช้จุลินทรีย์

เข้าสู่ระยะปลายฝนต้นหนาวเอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อราก่อโรคพืช วันนี้จะพูดที่เรื่อง
โรคราสนิม โรคราชนิดนี้  สาเหตุเกิดจาก.เชื้อรา Albugo ipomoea-aquaticae Sawada เป็นเชื้อราชั้นต่ำ อาการของโรคจะพบได้บนใบกิ่งก้านและลำต้น โดยใต้

ใบจะมีจุดเล็ก ๆ โดยจะเริ่มจากใบที่อยู่ด้านล่าง ๆ ของลำต้น จุดนี้จะขยายขึ้นมีลักษณะนูน ซึ่งอาจพบได้ทั้งด้านบนและด้านใต้ใบ แต่จะพบเห็นได้ชัดเจนที่ด้านใต้

ใบ การแพร่ระบาด โรคราสนิมแพร่ระบาดได้ดีในสภาพพื้นที่ที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 18-21 องศาเซลเซียส ในการ

แพร่ระบาดจะอาศัยลมเป็นตัวการพัดพาสปอร์ สปอร์จะหลุดออกจากกัน ปลิวไปตามลม แมลง นํ้า และสิ่งที่ไปสัมผัสถูกต้องมันเข้าทำให้ระบาดแพร่กระจายออกไป

ยังต้นใกล้เคียงหรือยังที่อื่นๆ ได้ วันนี้จะแนะนำทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรในการป้องกันกำจัด โรคราสนิมแบบ ชีวภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้าง  ไม่ส่งผลต่อผู้ใช้ผู้

บริโภคไม่ทำลายระบบนิเวศน์ และช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพราะสามารถหมักขยายเชื้อได้ ชีวภัณฑ์ที่แนะนำคือ “ไบโอเซ็นเซอร์” เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มบาซิลลัส

ซับติลิส ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา  อย่างเช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสนิม สำหรับช่วงนี้ผู้เขียนแนะนำ

ว่าควรให้รีบฉีดพ่นเนื่องจากฝนตกบ่อย ไบโอเซ็นเซอร์ จะได้ป้องกันกำจัด ไม่ให้เกิดโรค  หากเกิดแล้วให้ฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน/ครั้ง ติดต่อกัน3-4 ครั้ง หรือฉีดพ่นทุกๆ

5-7 วัน/ครั้ง ควบคุมไม่ให้เชื้อราดังกล่าวเกิดการระบาด ไบโอเซ็นเซอร์ จะทำหน้าที่เสมือนทหารยามที่ค่อยเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้นมาอีกเพียงเท่านี้ผู้เขียนรับ

รองว่าจะลดโรคราสนิมจากแปลงและสวนอย่างแน่นอน

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com