การเกษตร, ข่าวเกษตร

เจาะยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ‘พาณิชย์’รุกนโยบายคู่ขนานเชื่อมตลาดใน-นอก

fiogf49gjkf0d

จากกระแสความตื่นตัวในเรื่องของอาหารปลอดภัยในหมู่ผู้บริโภค
ที่ใส่ใจเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากการใช้สารเคมีโดยขาดความรับผิดชอบและขาดการควบคุมดูแล
จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการกระตุ้นพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าอินทรีย์ให้แผ่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ตลาดสินค้าอินทรีย์ทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมสถานการณ์ตลาดสินค้าอินทรีย์โลกในขณะนี้ มีมูลค่ารวมประมาณ 62,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.7 ต่อปี
โดยสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีการบริโภคสินค้าอินทรีย์มากที่สุด
ด้วยมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ
10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตลาดยุโรป มูลค่า 27,900 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ซึ่งสองตลาดใหญ่นี้มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่า 90%
ของตลาดเกษตรอินทรีย์โลกขณะที่ประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มการบริโภคสินค้า
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
โดยคาดว่าตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศจะมีอัตราเติบโตร้อยละ 15

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
กล่าวถึงแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ไทย
ภายใต้กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิกฤติภาวะโลกร้อน ว่า
กระทรวงเล็งเห็นความสำคัญของตลาดสินค้าอินทรีย์ที่กำลังเติบโตขึ้น
จึงได้ดำเนินงานส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการสร้างมูลค่า
เพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตามความต้องการของตลาด
การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้า
อินทรีย์
ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการบริโภคสินค้าอินทรีย์ไทยให้เป็นที่
รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการค้าอินทรีย์ในประเทศนั้น
กระทรวงได้เตรียมแผนที่จะขยายตลาดทั้งในระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ โดยจัดกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่ และน่าสนใจมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ออร์แกนิก พาวิลเลี่ยน” ในงาน
Thaifex – World of Food Asia
2013ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความยิ่งใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของเอเชีย
จัดงานแสดงสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติ Organic & Natural Fair
2013 โดยนำสินค้าจากทุกจังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันออก
มาแสดงและจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ชลบุรี นอกจากนี้
ยังมีการจัดตลาดนัดสีเขียวสินค้าปลอดภัยและการจัดกลุ่มธุรกิจสินค้าอินทรีย์
(Organic Business Community)
สำหรับสินค้าในกลุ่มใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายอินทรีย์ในประเทศ
และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

อีกหนึ่งงานสำคัญในปีนี้ กระทรวง
ได้ยกระดับการจัดงานรวมพลคนอินทรีย์ขึ้นมาเป็นงาน ORGANIC & NATURAL
EXPO 2013 โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นงานที่รวบรวมทั้งสินค้าและบริการอินทรีย์
ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556
ที่แพลนนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ โดยภายในงานยังมีการจัด Organic Symposium
หรือการสัมมนาทางวิชาการเกษตรอินทรีย์
เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดและการทำธุรกิจอินทรีย์อย่างเจาะลึกแก่ผู้ประกอบ
การ
โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพคนที่ห่วงใยสุขภาพของลูกน้อย
หรือพ่อแม่ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ สาธิตการทำอาหาร
คลินิกให้คำปรึกษาและนิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
คาดการณ์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมงานในปีนี้ ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
และคาดการณ์เงินเดินสะพัดระหว่างการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ภารกิจหลักของการพัฒนาสินค้าอินทรีย์ไทย
ไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมตลาดภายในประเทศเท่านั้น
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยในต่างประเทศว่า
เมื่อวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ได้นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIOFACH 2013
ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า เจรจาการค้า
และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอินทรีย์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองเนิร์นแบร์ก
ประเทศเยอรมนี

“แม้ว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในปีที่ผ่านมาจะมีการชะลอตัว
แต่ตลาดสินค้าอินทรีย์ยังคงมีการเติบโต
ทำให้สินค้าอินทรีย์ไทยได้รับความสนใจจากผู้ซื้อจำนวนมาก
โดยมีทั้งคำสั่งซื้อทันทีและคาดว่าจะมีการติดต่อเพื่อการสั่งซื้อสินค้าภาย
ใน 1 ปีเพิ่มมากขึ้น รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

ทั้งนี้ เป้าหมายของการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว
เพื่อต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ไทย
ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการด้านตลาด การผลิตและการรับรองมาตรฐาน
กระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวไทยหันมาบริโภคสินค้าอินทรีย์ในประเทศมากขึ้น
ตลอดจนสร้างเครือข่ายการค้าและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2556

http://www.naewna.com/local/46097