banner-about-02
VISION

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษอันดับหนึ่งของประเทศไทย( การผลิต, เทคโนโลยี, การส่งเสริม, วัตถุดิบการผลิต, การตลาด, วิชาการ
GOAL

เป้าหมาย

 • เพื่อให้ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง ยั่งยืน แข็งแกร่งในการที่่จะพัฒนาส่งเสริมระบบเกษตรกรรมของไทยเราให้ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เพื่อมุ่งไปยังการเป็นเกษตรอินทรีย์ต่อไปในอนาคต
MISSION

พันธกิจ

เป็นผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษอันดับหนึ่งของประเทศไทย( การผลิต, เทคโนโลยี, การส่งเสริม, วัตถุดิบการผลิต, การตลาด, วิชาการ
 • นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดสารพิษที่ดี่ที่สุด
 • มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งมั่นพัฒนาสถานีบริการหรือตัวแทนจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
 • มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างความมั่นคงมั่นใจแก่บุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
 • มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสื่อและเทคโนโลยีการเกษตรปลอดสารพิษให้มีคุณภาพดีที่สุด
 • มุ่งมั่นพัฒนาตลาดเกษตรปลอดสารพิษด้วยการสร้างหน่วยงานของตนเอง เพื่อทำหน้าที่รับ ซื้อและขายส่งต่อยังตลาดที่ต้องการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคาสินค้าเกษตร
 • มุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเกษตรของไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
OBJECTIVE

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหรือค้นคว้าหาข้อมูลด้านเกษตรกรรม, เกษตรปลอดภัย, เกษตรปลอดสารพิษ และ เกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ที่สนใจ, พี่น้องเกษตรกร, นักเรียน, นักศึกษา เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ยาวนาน ของตนเอง ดั่งที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ก่อร่างสร้างตัวกันมาด้วยอาชีพนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และตลอดไปจนถึงกัลปาวสาน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเกษตรปลอดสารพิษ
 • เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านการเกษตรแบบใหม่ที่ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษในการเกษตร
 • เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่พี่น้องเกษตรกรในการผลิตเกษตรปลอดสารพิษต้นทุนต่ำ
 • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาอาหารของโลกให้ปลอดภัยจากสารพิษและสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
VALUE

ค่านิยมองค์กร

 • ผลิตภัณฑ์ตราใบไม้ลายธงชาติ "เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
 • แหล่งผลิตชัดเจน เพราะมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด และสามารถเยี่ยมชมโรงงานได้ตลอดเวลา
 • แบรนด์ไทย ผลิตโดยคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย
 • ทีมงานมืออาชีพ สามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้ทุกสาขาอาชีพ
 • รู้ลึกรู้จริงเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ
 • บริการเกษตรกรให้มีความสามารถปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่หยดเดียว
 • บริการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยภัย ไร้สารตกค้าง
 • บริการในรูปแบบ เพื่อนคู่คิด มิตรแท้เกษตรกร
 • ผลิตภัณฑ์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ จะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรปลอดสารพิษ ตรวจน้ำ ตรวจดิน ฟรี
 • บริการจัดส่งสินค้าให้พี่น้องเกษตรกรฟรีทั่วประเทศ
 • ประสบการณ์การทำงานร่วมกับเกษตรกรมากกว่า 12 ปี

ประวัติและผลงาน

2535

ผู้ช่วยท่านอาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (ประธานชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร )

2540

ธุรการ/จัดพิมพ์หนังสือ

ชื่อหนังสือ

สมุนไพรใช้ในกุ้ง : ลูกใต้ใบ พญายอ ฟ้าทะลายโจร

ผู้แต่ง / เรียบเรียง
อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์
อักษรสยามการพิมพ์

ธุรการ/จัดพิมพ์หนังสือ

ชื่อหนังสือ
การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

ผู้แต่ง / เรียบเรียง
อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์
อักษรสยามการพิมพ์

2541

กองบรรณาธิการ

ชื่อหนังสือ
พืชผักปลอดสารพิษด้วยภูไมท์

ผู้แต่ง / เรียบเรียง
อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์
อักษรสยามการพิมพ์

กองบรรณาธิการ

ชื่อหนังสือ
การใช้ปูนและซีโอไลท์ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง
อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์
อักษรสยามการพิมพ์

2542

ผู้จัดการชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

กองบรรณาธิการ

ชื่อหนังสือ
มะนาวด่านเกวียนปลอดสารพิษ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง
อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์
อักษรสยามการพิมพ์

2553

บทความตีพิมพ์

ชื่อหนังสือ
นิตยสารผักเศรษฐกิจ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง
อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์
อักษรสยามการพิมพ์

2554

บทความตีพิมพ์

ชื่อหนังสือ
เทคโนโลยีชาวบ้าน

ผู้แต่ง / เรียบเรียง
อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์
อักษรสยามการพิมพ์

บทความตีพิมพ์

ชื่อหนังสือ
หลากวิธีการบังคับมะนาวนอกฤดู ``เงินล้าน`` เล่ม 2 พริ้ม ศรีหานาม

ผู้แต่ง / เรียบเรียง
อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์
อักษรสยามการพิมพ์

2555

คอลัมน์ประจำ/ไม่ประจำ

ชื่อหนังสือ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์ ฯลฯ, นิตยสาร ไม่ลองไม่รู้, ผักเศรษฐกิจ, รักษ์เกษตร, เกษตรวาไรตี้ ฯลฯ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง
อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์
อักษรสยามการพิมพ์

2556

นักจัดรายการวิทยุ

สถานีวิทยุมก.บางเขน, มก. ขอนแก่น, มก. เชียงใหม่, มก. สงขลา และเครือข่ายสยามชัยเรดิโอ

ปัจจุบัน

ประธาน/กรรมการผู้จัดการ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ/บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด

รองโฆษกพรรคประชาชาติ

เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐสภา

ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตร รัฐสภา