การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรเขต 1 โชว์ความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สู่อาหารทานเล่นรสอร่อย

เกษตรเขต 1 ชัยนาท เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มให้กับกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หวังให้ชุมชนเกิดการรวมตัวที่เข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาทกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ.2548 มุ่งเน้นการให้ความรู้และการสนับสนุนในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
โดยการร่วมมือซึ่งกันและกันของคนภายในชุมชน เพื่อนำวัตถุดิบ ทรัพยากร
หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นนั้นๆ
หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานบุคคลการบัญชีการจัดหาทุนหรือการตลาดทั้งนี้เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับปฐมภูมิมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
และเมื่อวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้แล้ว
ก็ควรให้ความรู้และการสนับสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงขึ้นตามความพร้อมและความต้องการของกิจการวิสาหกิจชุมชน
เช่น
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกิจการวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค
รวมถึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดมีการส่งเสริมด้านการตลาด
เป็นต้น ดังนั้น ในด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัย
หรือใช้ประโยชน์จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร
ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของประเทศและสร้างความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อไป

ด้าน คุณน้ำผึ้ง ฐิติกาล
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวโพดทอดกรอบบ้านหัวลำ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
กล่าวว่า แต่เดิมครอบครัวของตนนั้นก็ประกอบอาชีพด้วยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แต่ด้วยราคาในช่วงนั้นไม่ค่อยดี จึงได้คิดหาวิธีเพิ่มมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ด้วยการนำมาประกอบเป็นอาหารทานเล่น ก็คือ ข้าวโพดทอด
ที่ผ่านมาก็ลองผิดลองถูกมาตลอด
จนมาลงตัวและสามารถที่จะนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาปรุงเป็นอาหารทานเล่นที่ให้รสชาติดี
และได้รวมกลุ่มก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา ปัจจุบันมีสมาชิก 19 คน
รวมตัวกันผลิตข้าวโพดแปรรูป
โดยผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปรรูปนี้
จะมีจุดเด่นคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทานง่าย รสชาติอร่อย
และมีคุณค่าทางอาหารสูง นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่ง
อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่สมาชิกที่เข้ามาทำงานในกลุ่มซึ่งเฉลี่ยมีค่าแรงตั้งแต่
400 บาทขึ้นไป โดย 1 สัปดาห์จะเข้ามาทำงานอยู่ประมาณ 4-5 วัน ปัจจุบันกลุ่มฯ
จะผลิตข้าวโพดทอดสัปดาห์ละ 2 ตัน
โดยวัตถุดิบที่นำมาผลิตส่วนหนึ่งเป็นของสมาชิกในกลุ่ม
และอีกส่วนเป็นของเกษตรกรที่ปลูกอยู่ในพื้นที่
ส่วนการทำตลาดนั้นนอกจากขายในจังหวัดแล้วก็จะส่งให้กับ 6 จังหวัดเป็นหลัก ได้แก่
จังหวัดสิงห์บุรี นครสวรรค์ สระบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา ลพบุรี
และตามออเดอร์จากทั่วประเทศที่สั่งมา
คุณน้ำผึ้ง กล่าว

ทั้งนี้กว่ากลุ่มฯ จะมาถึงวันนี้ต้องล้มลุกมาพอสมควร
แต่ก็ยังดีที่ภาครัฐหลายๆ
หน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้ามาช่วยผลักดันตั้งแต่เริ่มต้น
จัดตั้งกลุ่ม ให้ความรู้ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับคิดค้นสูตรใหม่ๆ ขึ้นมา
จนปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์รวมแล้วถึง 5 รสชาติ ได้แก่ รสดั้งเดิมรสปาปริกา
รสบาร์บีคิว รสต้มยำ รสเนยชีส ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
ซึ่งการออกร้านในงาน
เกษตรไทยก้าวหน้า
ภายใต้ร่มพระบารมี
ณ สวนลุมพินี
ที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าในเมืองเป็นอย่างดี

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 29/8/2560

เว็ปที่มา   http://www.naewna.com/local/288633