ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

เกษตรฯแจงแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง แตะเบรกภาคอีสานงดทำ“นาปรัง”

fiogf49gjkf0d

กษตรฯแจงแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง

แตะเบรกภาคอีสานงดทำ“นาปรัง”

อุ้มพื้นที่เพาะปลูกทั่วปท.16ล้านไร่

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2555/2556
เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำสำหรับทุกกิจกรรมในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ รวม
23,570 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่า
จะสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศได้ประมาณ 16.62
ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 13.99 ล้านไร่ แบ่งเป็นในเขตชลประทาน 8.44
ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 5.55 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.63 ล้านไร่
แบ่งเป็นในเขตชลประทาน 0.63 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2 ล้านไร่

จากสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปีนี้ พบว่า ปริมาณน้ำฝนปี 2555
ทั้งประเทศลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 18
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนลดลงถึงร้อยละ 29
ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ 55,268
ล้านลูกบาศก์เมตร ตลอดจนสภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก
ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวนาปรังได้ในบางพื้นที่
จึงมีประกาศแจ้งให้งดเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ประกอบด้วย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ที่ใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำปาว
จ.กาฬสินธุ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแซะ
ที่ใช้น้ำจากเขื่อนมูลบน–ลำแซะ จ.นครราชสีมา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ที่ใช้น้ำจากเขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี
ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคอง
จ.นครราชสีมา ให้งดการทำนาปรัง แต่ให้เพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้
นอกจากนี้พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนปราณบุรี ก็ให้งดการทำนาปรังเช่นกัน

fiogf49gjkf0d

สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
ลงมา 23 จังหวัด ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ
ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 9,000
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะนำน้ำมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร
จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แห่งละ 600 
ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเสริมอีก 1,000
ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยกำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาไว้รวมกันประมาณ
9.60 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรังประมาณ 9.17 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก
ประมาณ 0.43 ล้านไร่

ที่มา ; หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 18 พศจิกายน 2555
http://www.naewna.com/local/30598