ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

เกษตรฯเร่งแก้ปัญหาปุ๋ยปลอม-ปุ๋ยแพง

   นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากประเทศไทยต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ล้านตันต่อปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสำคัญ 2 ประการ คือ เบื้องต้นได้มีการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยตรงในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป และเร่งดำเนินการตรวจสอบและควบคุมปุ๋ยปลอม โดยเฉพาะในร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต และผู้ผลิตปุ๋ยที่มีกว่า 16,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมภาคการผลิตของเกษตรกรให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น

fiogf49gjkf0d

 


นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมผู้ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตอย่างเข้มงวด ภายใต้พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม  2551 ที่ผ่านมา ซึ่งพ.ร.บ.ปุ๋ยดังกล่าว นอกจากจะควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตปุ๋ยเคมีแล้ว ยังรวมไปถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ที่ปัจจุบันมีการผลิตในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มบทลงโทษสำหรับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต และผู้ประกอบการที่มีการจำหน่ายปุ๋ยปลอม โดยผู้ที่กระทำความผิดจะมีบทลงโทษรุนแรง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี ปรับตั้งแต่ 500,000-5,000,000 ล้านบาท   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่พ.ร.บ.ปุ๋ย ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี 2550 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ กรมวิชาการเกษตรได้รายงานว่ามีการจับกุมผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะในกรณีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยปลอมแล้ว  57  ราย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินคดี.


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 21กรกฎษคม 2551 : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=170757&NewsType=1&Template=1