การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรฯเร่งเครื่อง เยียวยาวิกฤติแล้ง เพิ่มรายได้ชาวนา

fiogf49gjkf0d

พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 “ภาครัฐร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง” ที่หอประชุมศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- ชัยนาท อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง และให้เกษตรกรได้รับความรู้และบริการจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง

โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีรายได้และลดรายจ่าย โดยมีกิจกรรม อาทิ
การเผยแพร่องค์ความรู้ในการผลิตข้าว การลดต้นทุนการผลิต การฝึกอาชีพในมาตรการเสริม
การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง การฝึกอาชีพในภาคการเกษตร
การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และการฝึกอาชีพนอกภาคการเกษตร

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน  2557

http://www.naewna.com/local/132730