การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรฯเบิกจ่ายงบทะลุ7หมื่นล. เร่งปั้นผลงานยกมาตรฐานผลิต

นางสาวจริยา
สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560
กระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานราชการในสังกัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 90,050.07
ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 70,386.45 ล้านบาท คิดเป็น 78.16%
โดยแยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ
46,032.31 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 33,428.04 ล้านบาท หรือ 72.62%
มีผลดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 0.102
ล้านไร่ เพิ่มความจุ 381.22 ล้าน ลบ.ม. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
44,000 บ่อ ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา

ด้านรายจ่ายประจำในส่วนของงบดำเนินงานไม่รวมบุคลากร
18,709.28 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 14,832.38 ล้านบาท หรือ 79.28%
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการรวมกลุ่ม
2,512 แปลง พื้นที่ 3.39 ล้านไร่ เกษตรกร 247,770 ราย 73 สินค้า
ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ถึง 1,000 แปลง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรได้รับการอบรม
44,100 ราย จัดตั้งเครือข่าย ศพก. 10,492 ศูนย์ เพื่อให้บริการเกษตรกร
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ 157,701 ไร่ 53
จังหวัด โดยเฉพาะข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (
N) เป็นอ้อยโรงงาน
เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงปลานิล เลี้ยงกบในกระชัง เกษตรผสมผสาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน
และหม่อนไหม เป็นต้นโครงการเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรได้รับรองการทำเกษตรอินทรีย์
8,341 ราย 308,000 ไร่ มีพื้นที่ได้รับการส่งเสริม 59,082 ไร่ รวมเป็นพื้นที่สะสม
308,000 ไร่ โดยพื้นที่ยโสธรโมเดล
ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 3,986 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต
158 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน 2,600 ราย
และในพื้นที่ทั่วไปถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 9,759 ราย
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 320 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน 17,952 รายโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร 7 ประเภท จำนวน 228 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์ 34,657
ราย ลดต้นทุน/รายจ่าย 536.86 ล้านบาท และเพิ่มรายได้รวม 91.97 ล้านบาท
การจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดที่ดินทำกิน 30,264 ราย 354,966
ไร่ การจัดที่ดินชุมชน 11,963 ราย 6,979 ไร่ มาตรฐานสินค้าเกษตร ตรวจรับรองฟาร์ม
107,717 แปลง/ฟาร์ม และอยู่ระหว่างตรวจรับรองอีกกว่า 100,000 แปลง/ฟาร์ม
คาดว่าทั้งปีได้ไม่น้อยกว่า 250,000 แปลง/ฟาร์ม
รวมปริมาณผลผลิตที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า 600,000 ตัน
เพื่อขับเคลื่อนงานมาตรฐานครบวงจร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้ปี 2560
เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่5/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/289845