การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรฯเคลื่อนระบบ‘T&V System’ เพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารภายใน-ตอบสนองนโยบาย

นายสำราญ
สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า
การจัดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร
สร้างความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติในระดับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ต่อนโยบายและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ
โดยเฉพาะการนำระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (
Training
& Visit System: T&V System) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับเกิดพลังในการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ
ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้สื่อสารสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ
และนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุรัตน์
สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาทกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า การสื่อสารภายในองค์กร
สร้างความเข้าใจนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้
มีบุคคลเป้าหมาย คือ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (
SC) ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ
เพื่อให้บุคคลเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร
ทำให้เกิดความเข้าใจในนโยบายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความพร้อมและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจและพลังในการปฏิบัติหน้าที่
ทำงานด้วยความสุขและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายเชิงรุกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีประเด็นการสื่อสารภายในองค์กร
เน้นการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกตามนโยบาย ประกอบด้วย
การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)
ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ซึ่งการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (
T&V System) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่21/8/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/287122