การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรฯยกย่อง13งานวิจัยดีเด่น มั่นใจช่วยลดต้นทุนผลิต-เพิ่มรายได้-นำเกษตรสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
กรมวิชาการเกษตร มีบทบาทในการทำการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร
และกฎหมายในความรับผิดชอบที่ครอบคลุมไปถึงปัจจัยการผลิต
การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร รวมทั้งการคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งในปี 2559
กรมวิชาการเกษตรได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร
และมีการมอบรางวัลให้กับผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 จำนวน 13 เรื่อง 6 ประเภท
ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐานงานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ งานพัฒนางานวิจัย
งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และงานบริการวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าว
สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี
ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแก้ปัญหาการส่งออก และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น
ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากผลงานวิจัยสอดคล้องกับนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2560
เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนำพาประเทศมุ่งสู่เป้าหมาย
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากผลงานวิจัยนอกจากนี้
กรมวิชาการเกษตร ยังได้มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม
หรือ
GAP และเกษตรกรดีเด่นสาขาการผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น
รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดีเด่นสาขาระบบการผลิตตามหลักปฏิบัติที่ดี
(
GMP) และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP)
ด้วย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมุ่งหวังให้ผลผลิตทางการเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับด้านอาหารปลอดภัย
และมีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
โดยการผลิตต้องคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค
รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ฉบับวันที่31/5/2560

เว็บที่มา : http://www.naewna.com/local/272878