คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, อื่นๆ

เกษตรอินทรีย์คือวิถีธรรมชาติ

 

 

การทำเกษตรทั้งหลายเราสามารถทำด้วยมือของเราเอง การเกษตรอินทรีย์นั้นยอย่างน้อยต้องรู้ก่อนว่า มันเป็นอย่างไร เกษตรอินทรีย์วิธีโบราณไม่เกี่ยวกับกฎระ

เบียบของยุโรป อเมริกา กฎคือมนุษย์เป็นผู้อุปโรคตั้งเงื่อนไขตั้งกฎเกณฑ์ หรือเป็นการสร้างกำแพงภาษี เพราะว่าราใช้ปุ๋ยใช้ยาเคมี ใช้สารพิษทุกๆ 10 ปี ประเท

ศที่เจริญแล้ว เขาก็จะมาสร้างกฎระเบียบกฎเกณฑ์ ให้หยุดการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงก่อนเก็บ การที่เราใส่ปุ๋ยฉีดพ่น ยาฆ่าแมลง สารเคมี สารกำจัดศัตรูพืช เมืองนอ

กก็ส่งออกได้หมด มาวันหนึ่งเขามาบอกว่าถ้าคุณไม่หยุดฉีดยาฆ่าแมลงก่อนเก็บ ฉันจะไม่ซื้อนะ เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ปริมาณการส่งออกเป็นการกีดกันทางการ

ค้า แทนทีจะขายได้ 100% ก็ลดลง หรือต่อมาอีก 10 ปี คุณต้องหยุดการใช้ยาฆ่าแมลงเลย คุณต้องใช้อย่างอื่น แต่ใช้ปุ๋ยเคมีได้ มันก็ทำให้เกษตรกร ชะงัก กว่า

จะปรับตัวให้เข้ากับบริบทของกฎเกณฑ์เมืองนอกประเทศที่พัฒนาแล้วเปรียบประเทศยากจน ก็สูญเสียอีก พอมาวันนี้เขาบอกต้องทำเกษตรอินทรีย์ ก็ทำให้วิถีชี

วิตที่เคยชินกับการทำเกษตรใช้เคมี ใช้ยาฆ่าแมลง ก็ทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์จะทำยากขึ้นในประเทศไทย เนื่องด้วยว่า บ้านเรานั้นในน้ำมันปนเปื้อ

น เรามีการนำเข้ายาฆ่าแมลง ยาฆ่าหนอน ฆ่าเพลี้ย ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าหญ้า หรือพวกปุ๋ย สะสมอยูในเนื้อดิน อิ่ม เอิบ อาบ จนมันเสื่อมโทรมลง

เกษตรอินทรีย์ คือ เกษตรที่ไม่ต้องทำอะไรเลย การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้ยาฆ่าแมลง ก็เป็น เกษตรอินทรีย์แบบปลอดภัย เกษตรปลอดสาร เกษตรเคมีก็ใช้ปุ๋ยเคมี เกษ

ตรปลอดสารพิษ คือการไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ แต่สามารถใช้หินแร่ภูเขาไฟได้ สามารถใช้ชีวภัณฑ์ได้ สามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอินทรีย์ได้

เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นเกษตรกร ที่อยากจะทำเกษตรอินทรีย์ต้องอิงกับกฎระเบียบของโลก ท่านก็สามารถทำได้ ทำได้ง่าย ดุจดังพลิกฝามือ เกษตรอินทรีย์

คือหยุดการใช้ แล้วปลูกหัวไร่ปลายนา ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน หรือใช้เป็นแบบทฤษฎีแบบโคกหนองนา เพื่อนรู้อยู่แก่ใจ การไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารพิษ นั้นก็คือ

การทำเกษตรอินทรีย์แล้ว ทานได้ 100% โดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเป็นอันตราย แต่ที่สำคัญ ผมก็ยังยืนยันว่าควรจะต้องปลูกบนดิน การทำเกษตรอินทรีย์

ทำได้ง่ายแค่ไม่ต้องใส่ ปุ๋ยเคมี ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ต้องใช้สารสังเคราะห์ ใช้แค่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ใช้ฮอร์โมนไข่ ใช้จุลินทรีย์ขี้ควาย ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย

ใช้ฮอร์โมนหัวปลี ฮอร์โมนแกนกล้วย เยอะแยะมากมาย สารสกัดจากสะเดา เท่านี้ก็เป็นการทำเกษตรอินทรีย์ได้ เพราะฉะนั้นเกษตรอินทรีย์ก็คือวิถีง่ายๆ ถ้าเพื่อน

เริ่มไม่ถูก สมมติว่า มีพื้นที่ 1ไร่ ไม่ต้องมีพื้นที่เป็น 100ไร่ 1,000ไร่ แค่ 1ไร่พอ ท่านก็แบ่งพื้นที่ เป็น 4 ส่วน ก็คือ 4 งาน ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ในหลวงรัชกาลที่9

ในพื้นที่ 1ไร่ ท่านต้องแบ่งเป็น30%-30%-30%-10% ทำแบบพอกินพอใช้ ทำสระน้ำ 30% อีก 30% ปลูกข้าวไว้กิน อีก 30% ปลูกป่าสามอย่าง ก็ไม่ต้องคิดอะไร

มาก ปลูกป่าไพร ปลูกยางนา ปลูกสักทอง ปลูกไม้กินได้ ไม่ใช้งานไม้กินได้ อยากกินอะไรก็ปลูก ที่เป็นไม้ยืนต้น อีก 10% ก็ทำเป็นที่อยู่อาศัยของเราเอง แค่นี้

และครับ เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ เอาง่ายๆเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ต้องใช้อะไรที่เป็นสารพิษ หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ

@thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]