การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรหนุนพัฒนาส้มโอคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามโครงการพัฒนาส้มโอคุณภาพด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าสถาบันพัฒนาชนบทสาธารณรัฐเกาหลีแห่งประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอของ 2 อำเภอคือ อำเภอบางคนที และ อำเภออัมพวาได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอของแต่ละตำบลขึ้น

fiogf49gjkf0d

 


โดยมีทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ประสานงาน สืบเนื่องมาจากสภาพการเกษตรด้านการปลูกส้มโอที่เป็นอาชีพหลักของชาวสวนนับวันมีแต่จะน้อยลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาหลายด้านเช่น ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรมีอายุมาก ขาดแรงงานในพื้นที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ทำให้ผลผลิตที่ออกมานั้นมีคุณภาพไม่ดี ราคาผลผลิตต่ำ


 


 ทั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถ ในการจัดการด้านการผลิตส้มโอคุณภาพเพื่อการส่งออกและตลาดบริโภคภายใน วางแผนการดำเนินงานทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาดและพัฒนาความรู้และทัศนคติของสมาชิกในด้านการจัดการผลิตส้มโอคุณภาพ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานของกลุ่มอื่นๆ


 


 สำหรับส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สมุทรสงคราม ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก 15,652 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 15,530 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,200กก. ต่อไร่ ราคาผลผลิตเฉลี่ย 14 -20 บาท ต่อ กก. มูลค่าผลผลิต 260.9 ล้านบาท จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ 4,203 ครัวเรือน ในพื้นที่ 3 อำเภอแหล่งตลาด สำหรับตลาดจำหน่ายสำคัญของส้มโอที่ ต่างประเทศ อาทิ จีน, ฮ่องกง (ตามเทศกาล) ยุโรป ซึ่งการส่งออกอยู่ในช่วงปรับปรุงแปลงเพื่อให้ได้ใบรับรองปลอดโรคแคงเกอร์ โดยทำโครงการ GAP ยุโรป ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เรื่องส้มโอปลอดโรคแคงเกอร์ในปี2551/2552 ส่วนตลาดภายในประเทศได้แก่ ห้างสรรพสินค้า เช่น TOP, MAKRO, SIAM PARAGON, THE MALL, THE IMPORIUM เป็นต้น ตลาดกลาง เช่น สี่มุมเมือง, ปากคลองตลาด และ ตลาดแหล่งท้องเที่ยวท้องถิ่น เช่น ตลาดน้ำอัมพวา, ตลาดน้ำ ดำเนินสะดวก, งานออกร้านประจำจังหวัด 


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=132982