การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรหนุนจัดงาน ส้มโอ”นครชัยศรี” ปลุกกระแสพัฒนา เล็งเป้าส่งขายนอก

 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม หอการค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีขึ้น เป็นครั้งที่ 10 ที่ จ.นครปฐม ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของส้มโอ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปแล้ว ยังได้มีการนำสินค้าอื่นๆ ที่เป็นของดีประจำท้องถิ่น เช่น อาหารประเภทต่าง ๆ มาร่วมจำหน่ายและแนะนำในงานนี้ด้วย เท่ากับเป็นการได้เปิดตลาดของดีให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มาเที่ยวชมและชิมสินค้าต่าง ๆ ด้วย

fiogf49gjkf0d

 


 นายสมพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว และด้านอาหารซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตของจังหวัดสามารถนำไปเลี้ยงประชากรของประเทศได้อย่างมากมาย รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าส่งออกไปสู่ตลาดโลกอีกหลายชนิด นอกจากนี้ ปัจจุบันภาครัฐได้มอบให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดมากขึ้น เริ่มแต่ประชาชน อบต. และเทศบาล เป็นต้น


 


 ทั้งนี้โดยภาครัฐจะคอยเป็นผู้ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งประชาชนแต่ละท้องถิ่นจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อสำคัญผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริหาร จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มารับบริการ


 


 ด้านประธานหอการค้า กล่าวว่า อำเภอสามพรานมีภูมิประเทศตั้งอยู่ริมแม่น้ำ พื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านทำอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่ โดยมีการปลูกส้มโอขึ้นในพื้นที่บริเวณโดยรอบในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะส้มโอนครชัยศรี ที่ปลูกในอำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี มีรสหวานอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร


 


 อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลเร็ว หรือใช้ที่ดินจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น ทำให้พื้นที่ปลูกส้มโอลดลงจำนวนมาก ฝ่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงเห็นควรให้มีการจัดงานวันส้มโอขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรได้หันมาปลูกส้มโอ และมีการพัฒนาพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงส้มโอนครชัยศรี ให้เป็นที่รู้จักและบริโภคของประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นสินค้าส่งออกมากยิ่งขึ้น 


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=128406