กล้วยไม้, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

เกษตรลั่นยึด3ยุทธศาสตร์ ดันส่งออกกล้วยไม้หมื่นล. ฟุ้งอนาคตตลาดขยายตัวสูง

 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ ปีละ 10,000 ล้านบาทภายในปี 2555 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2551 โดยเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบ GAP กล้วยไม้ 2.การขยายตลาดต่างประเทศ และ 3.ปรับระบบบริหารจัดการกล้วยไม้ โดยพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร (พืชสวน) เป็นศูนย์กล้วยไม้แห่งชาติ และได้จัดทำเครือข่ายข้อมูลกล้วยไม้หรือ Orchid Net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกล้วยไม้ที่สมบูรณ์แห่งแรกของประเทศไทย


 

fiogf49gjkf0d

 


สำหรับสถานการณ์การผลิตกล้วยไม้ในปี 2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ ตัดดอก 20,739 ไร่ ผลผลิตดอกกล้วยไม้ 45,937 ตัน ส่วนกล้วยไม้จำหน่ายต้นในปี 2550 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,200 ไร่ ผลผลิต 48 ล้านต้น ขณะที่การส่งออกในปี 2550 ประเทศไทยส่งออกดอกกล้วยไม้ปริมาณ 24,564 ตัน มูลค่า 2,544.8 ล้านบาท ซึ่งปริมาณเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าลดลงจากปี 2549 โดยส่งไปญี่ปุ่นมากที่สุด 831.6 ล้านบาท รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน และอินเดีย ส่วนต้นกล้วยไม้ ส่งออกปริมาณ 38.6 ล้านตัน มูลค่า 400 ล้านบาท โดยส่งไปญี่ปุ่นมากที่สุด 106 ล้านบาท รองลงมาคือ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้


 


 ทั้งนี้ในปี 2551 คาดว่า พื้นที่ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 21,757 ไร่ ส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งการส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เอื้อ เช่น การจัดกีฬาโอลิมปิค ขณะที่ประเทศที่เป็นตลาดใหม่ เช่น อินเดีย และประเทศในยุโรปตะวันตกเริ่มมีความต้องการกล้วยไม้มากขึ้น และหน่วยงานราชการมีกิจกรรมส่งเสริมตลาดกล้วยไม้อย่างต่อเนื่อง


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=118680