การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรกรเชื่อมั่น นาแปลง ใหญ่

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560
นาแปลงใหญ่ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรหลังมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้เกษตรกรจำนวน 30
รายขึ้นไป มีเนื้อที่รวมกันมากกว่า 300 ไร่
เข้าร่วมโครงการได้รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 นาแปลงใหญ่ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรหลังมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้เกษตรกรจำนวน
30 รายขึ้นไป มีเนื้อที่รวมกันมากกว่า 300 ไร่ เข้าร่วมโครงการได้

โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครง การทั้งสิ้น 748 กลุ่ม จำนวนเกษตรกร
55,050 ราย พื้นที่ 750,448 ไร่ ล่าสุดหลังเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี
2561 เกษตรกรให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกลุ่มเกษตรกร 384 กลุ่มใน 34
จังหวัด รวมพื้นที่ 3 แสนกว่าไร่ และในปี 2560
ทางกรมการข้าวได้ช่วยเหลือเรื่องการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยแจกเมล็ดพันธุ์ดีให้สมาชิกนาแปลงใหญ่แล้ว 2,454 ตัน
เกษตรกรได้นำเมล็ดพันธุ์จำนวน 1,258 ตัน ไปเพาะปลูกแล้ว
สำหรับเมล็ดพันธุ์อีกส่วนหนึ่งอีกประมาณ 1,196 ตัน
เกษตรกรนำไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้ใช้ในปี 2561 ต่อไป

รวมทั้งได้เผยแพร่องค์ความรู้และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกแบบหยอดแทนการปลูกแบบหว่านซึ่งสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ได้
จากเดิม 20
30 กก.ต่อไร่ เหลือ
5-10 กก.ต่อไร่
และจัดสรรเครื่องหยอดข้าวให้กลุ่มเกษตรกรยืมไปใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

นอกจากนั้นยังได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าช่วยเหลือและแนะนำเกษตรกรเรื่องการลดต้นทุนด้วยการเพิ่มผลผลิต
เช่น
กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปส่งเสริมการบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและเพิ่มผลผลิตโดยใช้ฮอร์โมนชีวภาพ
ทางกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี
เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ทางกรมการข้าวได้ตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน
GAP ในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร ลำปาง
และกำแพง เพชร แล้ว ส่วนจังหวัดอื่น ๆ กำลังทยอยตรวจตามแผนที่ได้กำหนดไว้ต่อไป นอก
จากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยเสนอ
นบข. ให้เห็นชอบโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่
GAP เพื่อรองรับผลผลิตข้าวคุณภาพดีให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
ผ่านกระบวนการค้าปลีกและค้าส่งในประเทศ
โดยจับคู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว
GAP กับผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกค้าส่งอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดกลไกการค้าข้าวคุณธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกัน
มีความเกื้อกูลต่อกันบนพื้นฐานตลาดนำการผลิตโดยเชื่อมโยงตลาดข้าวอย่าง
บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปี 2560 นี้ มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
308,100 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่
GAP จำนวน 191,450
ไร่ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะซื้อข้าวตามคุณภาพในราคาสูงกว่าตลาด 300-
500 บาท โดยจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และช่วยแนะนำช่องทางตลาดให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์
ทางกระทรวงพาณิชย์จะจัดสรรโควตาร้อยละ 10 ของโควตาการส่งออกข้าวไป
EU จำนวน 2,000 ตันต่อปี
และสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งออกตามที่ประเทศผู้ซื้อกำหนด  ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ
จะดูแลให้การดำเนินงานภายใต้โครงการเชื่อมโยงเป็นไปด้วยความโปร่งใส
มุ่งเน้นให้ผลประโยชน์ตกสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอย่างแท้จริง

 

ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 29/8/2560

เว็ปที่มา  https://www.dailynews.co.th/agriculture/594641

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *