การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรกรอุตรดิตถ์ แห่ร่วมตลาดเกษตร ขายสินค้าคุณภาพ

fiogf49gjkf0d

นายบุญมี จันทรวงศ์ ที่ปรึกษา
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดตลาดเกษตรกร
(
Farmer
Market) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดหรือมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร

โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตตามระบบการผลิตที่มีคุณภาพ
และกำหนดให้เกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสพบกับผู้บริโภคและนำสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายโดยตรง
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

นายสุรพล จารุพงศ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า
กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดตลาดเกษตรกรใน จ.อุตรดิตถ์
ซึ่งแหล่งผลิตผลทางการเกษตรสำคัญแห่งหนึ่ง เช่น ทุเรียน ลองกอง ลางสาด
สับปะรดห้วยมุ่น มะยงชิด เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ตลอดจนพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ
กิจกรรมภายในงานมีการออกร้านโดยเกษตรกร
80 ร้าน อาทิ กลุ่มสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
กลุ่มสินค้าผลไม้ พืชผักสมุนไพร ผักพื้นบ้าน กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป
และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน

ที่มา
แนวหน้า ฉบับวันที่ 1/12/57

http://www.naewna.com/local/133284