ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

เกษตรกรรมไทยกับการพึ่งตนเอง

NULL

 สภาพแสดงความเฉยชาต่อไทยของอภิมหาอำนาจหลังสงครามอิรัก การแพงขึ้นของน้ำมันปิโตรเลียมในตลาดโลก การต้องเสียเงินค่าน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปีละ 3-4 แสนล้านบาท เป็นค่าพลังงาน เสียเงินค่านำเข้าปุ๋ยเคมี 2 หมื่นล้าน ค่าสารพิษกำจัดศัตรูพืช 7 พันล้านบาท ค่ารอยัลตี้ชื่อเครื่องดื่มต่างประเทศทั้งโคล่าและเป๊ปซี่อีกปีละหลายพันล้านบาท ค่าชื่ออาหารจานด่วนปีละนับพันล้านบาท ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยจะสำรวจตัวเอง ปลดพันธนาการออกเท่าที่จะทำได้แล้วพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเอง

.

fiogf49gjkf0d

          คนไทยควรอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารฟาสต์ฟู้ด ถ้าสังคมไทยบีบบังคับให้ต้องกินอาหารแบบจานด่วน ควรคิดรูปแบบของไทยเอง ใช้ชื่อไทย ใช้วัตถุดิบในไทย หรือรัฐบาลอาจจัดให้มีร้านข้าวแกงราคาถูกให้กระจายไปในจุดที่ต้องบริการคนมากๆ ในช่วงเร่งด่วน เครื่องดื่มนั้นจำเป็นต้องพัฒนาน้ำผลไม้หรือพืชผักไทยให้สะดวกดื่มแทนเครื่องดื่มที่เจือน้ำดำที่ประเทศไทยต้องเสียค่ารอยัลตี้มาก รัฐต้องกล้านะนำการบริหารวัชพืชให้เกษตรกรแทนการนำยาคุมฆ่าหญ้ามาใช้แล้วเกิดสารตกค้างในดินและพืชผัก รับควรออกตรวจสอบร้านขายสารกำจัดศัตรูพืชที่ห้ามแล้วยังแอบมีจำหน่าย รัฐต้องแนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เพื่อให้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ


          ส่วนพลังงานเพื่อการพึ่งตนเอง รัฐต้องเร่งผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะ และน้ำเสีย พัฒนาพลังงานจากน้ำ ลม และแสงแดด ทำไบโอดีเซลจากน้ำมัน และปลูกพืชจับพลังงาน เช่น ยูคาลิปตัส เป็นต้นที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน