ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

ุเปิดโลกปลาสวยงามตัวใหม่สู่วงการธุรกิจ “ ปลาหมอสีอารีย์ ”

NULL

จากการสัมมนาวิชาการประมงประจำปี พ.ศ. 2547 ของกรมประมงเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ การเพาะและอนุบาลปลาหมูอารีย์ ” ซึ่งเป็นปลาสวยงามที่ถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์น้ำคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์

fiogf49gjkf0d

ป่าปี พ.ศ. 2535 ประชาชนห้ามครอบครอง และห้ามจำหน่าย ปัจจุบันกรมประมงประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียมและสามารถเพาะพันธุ์รุ่นที่ 2 ได้แล้ว การเจริญเติบโตของปลาเป็นที่น่าพอใจ จึงคาดว่าในอนาคตกรมประมงจะสามารถถอด “ ปลาหมูอารีย์ ” ออกจากบัญชีห้ามจำหน่าย มาเป็นสัตว์คุ้มครองที่จำหน่ายได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นปลาสวยงามพื้นเมืองของไทย ปลาหมูอารีย์เป็นปลาสวยงามที่นักเลี้ยงปลาสวยงามนิยมเลี้ยงมาก จึงมักถูกจับเพื่อลักลอบจำหน่ายจนปัจจุบันอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์

          ปลาหมูอารีย์เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็กจัดอยู่ในวงศ์ปลาหมู ปลาค้อ มีลักษณะรูปร่างค่อนข้างยาวและแบนข้าง มีสีสันสดใสมาก โดยมีสีเหลืองมะปรางสุกบริเวณส่วนหัว แนวกลางของหลังและลำตัว ส่วนท้องมีสีขาวงาช้าง บริเวณหัวมีสีน้ำตาลดำ 2 แถบ ขนานกันไปตามแถบสีเหลืองบริเวณหลัง แถบนี้จะไปสิ้นสุดบริเวณคอดหาง และยังมีแถบสีน้ำตาลดำที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ส่วนปากผ่านแนวลูกตาตามเส้นข้างตัวไปจนถึงจุดเริ่มต้นของครีบหาง

          ในธรรมชาติพบปลาหมูอารีย์อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำที่มีพืชน้ำ หาดน้ำตื้น ซึ่งมีกระแสน้ำเชี่ยว น้ำถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา คุณสมบัติของน้ำดี จากรายงานพบว่า ปลาหมูอารีย์เคยพบชุกชุมที่แม่น้ำแม่กลอง แควน้อย จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ที่เมืองปากเซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ปัจจุบันพบปลาชนิดนี้เฉพาะลำธารในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเท่านั้น ได้แก่ ที่บริเวณแม่น้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัด

          สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดน่าน ได้เริ่มทำการศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาหมูอารีย์ เพื่อพัฒนาเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ผสมเทียมเมื่อเดือนมิถุนายน 2542 โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์

          การเพาะปลาหมูอารีย์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดน่าน โดยนาย วิวัฒน์ ปรารมภ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดน่านและคณะ นำพ่อแม่พันธุ์อายุ 2 ปี 3 เดือน ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ผสมเทียมเมื่อเดือนมิถุนายน 2542 มาเพาะพันธุ์โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์สามารถกระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ได้ในเวลา 14-15 ชั่วโมง เป็นไข่ครึ่งจมครึ่งลอยลักษณะกลมสีขาวอมเหลือง ฟักออกเป็นตัวภายใน 12-13 ชั่วโมง ลูกปลามีความยาว 3.06 มิลลิเมตร และมีการพัฒนารูปร่างเหมือนโตเต็มวัยเมื่ออายุได้ 50 วัน ปัจจุบันลูกปลามีอายุ 2 ปี

          นายสิทธิ บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การเพาะและอนุบาลปลาหมูอารีย์ของกรมประมงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลี้ยงลูกปลา รุ่นที่ 2 ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ เพื่อตกลูก รุ่นที่ 3 หากทำสำเร็จในหลักพันธุกรรมถือว่าเป็นการอนุรักษ์แบบสมบูรณ์ที่สัตว์ประเภทนี้จะไม่สูญพันธุ์ไปจากโลก ซึ่งผลการทดลองขณะนี้เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากปลาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงในตู้กระจกได้มากขึ้นและสามารถเจริญพันธุ์จนมีไข่ได้ คณะผู้วิจัยจะได้ทำการเพาะพันธุ์จนมีไข่ได้ คณะผู้วิจัยจะได้ทำการเพาะพันธุ์ในรุ่นต่อ ๆ ไปให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและทดลองเลี้ยงให้ปลามีสีสันที่สวยงามเหมือนในธรรมชาติต่อไป มั่นใจว่าในอนาคตกรมประมงจะสามารถถอดปลาหมูอารีย์ออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์น้ำห้ามครอบครองและห้ามจำหน่าย มาเป็นสัตว์น้ำคุ้มครองที่จำหน่ายได้จากการเพาะพันธุ์ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นาย วิวัฒน์ ปรารมภ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดน่าน ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5479-3010 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : โลกเกษตร. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,004 วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2547 หน้า 12