ปลา, ประมง-สัตว์น้ำ

อ่างทองน้ำลดปลาทับทิมตายจำนวนมาก

fiogf49gjkf0d

ข่าวปลาทับทิมในกระชังที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาลอยหัวตายลงเป็นจำนวนมากและเป็นประจำทุกวันเนื่องด้วยปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับความแห้งแล้งของบ้านเราในยามนี้
ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างรวดเร็ว
ดังที่ชาวบ้านได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่อง
3
ว่าระดับน้ำปีนี้ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกๆปี ส่งผลทำให้ปลาตาย เพราะออกซิเจนน้อยลง

ข่าวปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยาแถบจังหวัดอ่างทองและอยุธยาเรามักจะได้ยินเป็นระยะๆ
จากสาเหตุเรือน้ำตาลล่มบ้างซึ่งเกิดซ้ำถึง
2 ครั้ง,
บริเวณหน้าวัดวาอารามที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำซึ่งมีอยู่เยอะมากจากอ่างทองถึงอยุธยา
หรือแม้กระทั่งสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีข่าวนานๆครั้ง ฯลฯ
ในหลายๆเหตุการณ์นี้ยกเว้นเรือน้ำตาลล่มและโรงงานปล่อยน้ำเสียเราจะได้ยินข่าวปลาตายจากภาวะน้ำลดฝนแล้งเป็นประจำทุกปีหรือในทุกๆช่วงของฤดูหนาว

fiogf49gjkf0d

ที่เป็นเข่นนี้เพราะการเจริญเติบโตและการกินอาหารของสัตว์น้ำมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นลง
กิจกรรมต่างๆของจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยของเสียและเศษอาหารก็จะเกิดขึ้นน้อยลง
ปลาและกุ้งก็จะลดการกินอาหารทำให้เศษอาหารหลงเหลือตกค้างอยู่ที่พื้นเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดวาอารามต่างๆที่มีผู้คนชนชาวพุทธนำเศษข้าวเศษอาหารที่เหลือจากการทำบุญทำทานนำมาหว่านเป็นทานให้แก่ปลาหน้าวัด

เศษอาหารที่ตกค้างบูดเน่าไม่ว่าจากท่าน้ำหน้าวัดหรือจากการให้โดยเจ้าของกระชังปลาทับทิมเมื่อระดับน้ำลดระดับลงความเข้มข้นของของเสียก็จะเพิ่มขึ้น
(ความเจือจางของก๊าซแอมโมเนีย
, 
ก๊าซไข่เน่าและก๊าซของเสียอื่นๆจะสัมพันธ์กับปริมาณของมวลน้ำ)
ทำให้ปลาเกิดขาดอากาศหายใจและตายลงจำนวนมากจากปริมาณก๊าซของเสียที่เกิดจาการบูดเน่าเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นตรงข้ามกับปริมาณน้ำที่น้อยลง

วิธีการแก้ไขควรให้อาหารปลาให้พอเหมาะพอดีกับพฤติกรรมการกินของปลาซึ่งจะน้อยลงเมื่อมีอากาศเย็นลง
ใช้วิธีการเช็คยอเพื่อตรวจสอบดูว่าอาหารเหลือมากน้อยเพียงใดแล้วจัดสรรให้พอดี.
เพื่อป้องกันการบูดเน่าจากเศษอาหาร
ควรเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยเศษอาหารของปลาโดยเฉพาะอย่างบาซิลลัส
MT
(Bacillus Subtilis MT) เพื่อหลีกเลี่ยงจุลินทรีย์ที่ไม่ทำงานแล้วแถมยังแย่งใช้ออกซิเจนของปลาด้วย
ใช้หินแร่ภูเขาไฟสเม็คโตไทต์ (
Smectotite) หว่านบริเวณที่พบปลาตาย
ปลาลอยหัวฮุบอากาศหรือที่มีอาการหนืดก็จะพบปลาตาบอดจากพิษของแอมโมเนีย เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้ปลาหรือกุ้งอยู่รอดปลอดภัยไปตลอดจนถึงเวลาจับได้ไม่ยาก

 คุณมนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com