พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ข่าวเกษตร

หว่าน64ล.แก้แล้ง-น้ำท่วม พด.คาดปีหน้าอาการหนัก/เร่งคลอดระบบอนุรักษ์ดิน

 นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2555 โดยในปี 2551 เป็นแผนระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการ 64 ล้านบาท โดยกรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ 5 ลุ่มน้ำภาคเหนือ ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน เชียงใหม่และเชียงราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

fiogf49gjkf0d

ด้านนายไพฑูรย์ คดีธรรม ผู้อำนวยสำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่กรมฯทำนั้นจะดำเนินการใน 3 รูปแบบ คือ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม พื้นที่เกษตรทิ้งร้างและพื้นที่ที่วิกฤติต่อการสูญเสียหน้าดิน ทั้งนี้ เนื่องจากผลวิจัยยืนยันว่าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำสามารถชะลอการไหลบ่าของน้ำได้ประมาณ 52-64% ซึ่งจะช่วยให้น้ำไหลลงสู่พื้นที่ต่ำกว่าได้ลดลง เป็นการบรรเทาภาวะน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำยังช่วยในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนฯ ลงดินลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

 

อย่างไรก็ตาม กรมจะเก็บข้อมูลผลการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำว่าสามารถช่วยชะลอการไหลบ่าของน้ำและการชะล้างพังทลายของดินได้มากน้อยเพียงใดในแต่ละลุ่มน้ำ สำหรับใช้ประกอบการทำแผนบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป รวมทั้งเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนฯ ลงดินในระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้ด้วย

 

ในปี 2551 คาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น กรม จะเร่งทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เสร็จก่อนฤดูฝน เพื่อบรรเทาการไหลบ่าของน้ำ โดยเฉพาะบนพื้นที่ต้นน้ำที่มีความเสี่ยงสูง นายไพฑูรย์ กล่าว 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันศุกร์ที่  4  มกราคม  2551

http://www.naewna.com/news.asp?ID=89353