การเกษตร, ข่าวเกษตร

หมอดินขอนแก่น เร่งขยายเครือข่าย เกษตรไร้สารเคมี

 นายปรีดี ดีรักษา หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น เผยว่า สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นได้จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ให้ประชาชนในพื้นที่ อ.กระนวน และ อ.ชำลูง จ.ขอนแก่น โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรเพิ่มเติมอีกจำนวน 19 กลุ่ม

fiogf49gjkf0d

 


 ทั้งนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ไปบรรยายความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช และโปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง รวมทั้งให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สารอินทรีย์และให้การสนับสนุนถังหมัก กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์สารเร่งจากกรมพัฒนาที่ดิน


 


 ด้าน นายสุรชัย หมื่นสังข์ หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เผยว่า จากปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นตามไปด้วย สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีจึงจัดทำโครงการรณรงค์จัดการวัสดุเหลือใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น เศษผัก ผลไม้ และขยะในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาขยะในชุมชนและนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการลดต้นทุนผลิตด้วย


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 15 กันยายน 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=123178