การเกษตร, ข่าวเกษตร

ส่องเกษตร : เทิดพระเกียรติ2พระบิดาข้าวไทย

fiogf49gjkf0d

                เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น
พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ เป็น
พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเมื่อ 28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ นับเป็นเรื่องดีที่น่าปลาบปลื้มใจ
แม้จะอยู่ในยามที่บ้านเมืองยังโศกเศร้าอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ก็ตาม

ฉะนั้นผมขอนำเนื้อหาประกาศสำนักนายกฯดังกล่าวทั้งหมดมาลงไว้ในคอลัมน์
ดังนี้
โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่เกษตรกรและปวงชนชาวไทย
ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าว
และการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในห้วงแห่งรัชกาลตามลําดับ ทั้งนี้
ด้วยพระวิริยอุตสาหะอุทิศกําลังพระวรกายและกําลังพระปัญญา
ทําให้ข้าวไทยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์
การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ การจัดระบบชลประทาน ที่เหมาะสม
การขนส่งและการพัฒนาระบบการผลิตโดยรวม ประเทศไทยจึงมีความมั่นคงทางด้านอาหาร
และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยรวม
กล่าวคือ ๑.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการปฏิรูปข้าวไทย
โดยทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวใหม่ที่ส่งผลดี
และเอื้อประโยชน์ต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทย
มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการโดยการยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อสนับสนุนด้านการผลิต
การยกเลิกระบบศักดินา การคัดเลือกข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพจากต่างประเทศมาทดลองปลูก การจัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าว
การขยายพื้นที่ปลูกข้าวด้วยการวางรากฐานระบบชลประทานสมัยใหม่
รวมทั้งนําเครื่องจักรไถนามาทดลองใช้ในการผลิต
และเป็นแบบอย่างของการทําเกษตรสมัยใหม่แก่เกษตรกร
นอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนการค้าข้าวโดยริเริ่มระบบขนส่งทางรถไฟและกิจการไปรษณีย์โทรเลข
เพื่อใช้ในการเดินทางและขนส่งลําเลียงผลผลิตข้าว
การวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทยโดยการจัดตั้งโรงเรียนเกษตราธิการเพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการในกรม
กองต่างๆ
ของกระทรวงเกษตราธิการรวมทั้งได้พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาด้านการเกษตรสาขาต่าง
ๆ ยังต่างประเทศ
๒.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙
มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยโดยพระราชดําริและทรงดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกําลังพระวรกายในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา อาทิ
การฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ก่อให้เกิดขวัญกําลังใจและความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมทรงค้นคิดวิธีเกษตรทฤษฎีใหม่
การทํานาขั้นบันได โครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวพื้นที่ต่างๆ
ที่เรียกว่า
แกล้งดินการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรที่เรียกว่า พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานพระราชทานที่ดินเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไร่
และธัญพืชเมืองหนาว ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ
และพระราชทานทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด
รัฐบาลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรําลึกในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อการปฏิรูปข้าวไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกประการ รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ทั้ง ๒ พระองค์ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีงานวิจัยข้าวไทย ในปี ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ
๑.
ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น
พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย
๒. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ เป็น
พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

ประกาศ ณ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

……………………

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอร่วมน้อมเกล้าฯเฉลิมพระเกียรติ
ณ ที่นี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ฉบับวันที่ 2/11/59

เว็บที่มา : http://www.naewna.com/local/242714