สัตว์ปีก, ปศุสัตว์

ส่งออกไข่ไตรมาสแรกทะลุ205ล. เกษตรหาช่องขยายตลาดเพิ่มยอด

 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผยถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่ไปประเทศต่างๆ ในไตรมาสแรกของปีไทยส่งออกไข่ มีมูลค่ากว่า 205 ล้านบาท นอกจากนี้ยังกำชับให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์

fiogf49gjkf0d

 


ติดตามงานในแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ปี 2551-2555 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารและจัดการไก่ไข่ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดการฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานฟาร์ม รวมทั้งการหาช่องทางการขยายตลาดไข่ไก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งผู้เลี้ยงรายย่อยและผู้เลี้ยงรายใหญ่ และสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค


 


 สินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ที่ไทยส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ไข่ไก่สด ไข่ไก่ฟัก ไข่เป็ดสด ไข่เป็ดฟัก ไข่สดสัตว์ปีกอื่น ไข่ฟักสัตว์ปีกอื่น และไข่สำเร็จรูป ในช่วงไตรมาสแรกมี ปริมาณ 74,007,111 กิโลกรัม มูลค่ารวม 205,898,589 บาท โดยมีประเทศหลักในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ คือ ฮ่องกง มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกประมาณ 128 ล้านบาท คิดเป็น 62% ของสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่ทั้งหมด รองลงมาเป็นญี่ปุ่น มูลค่าการส่งออกประมาณ 36 ล้านบาท คิดเป็น 17.5% ประเทศเอนโกล่า มูลค่าการส่งออก ประมาณ 20 ล้านบาท คิดเป็น 9.7% และประเทศอื่นๆ


 


 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หน่วยงาน Food and Environment Hygiene Department (FEHD) ฮ่องกง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านสุขอนามัยตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่ โรงงานคัดบรรจุไข่ไก่ เพื่อพิจารณาให้การรับรองการนำเข้าสินค้าไข่ไก่จากประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับระเบียบการนำเข้าไข่ไก่ของฮ่องกง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้สร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ต่อทางการฮ่องกง ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังฮ่องกงในฐานะผู้เข้าไข่ไก่รายสำคัญของประเทศไทย และในประเทศอื่นต่อไป 


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=109003