การเกษตร, ข่าวเกษตร

สหกรณ์รุกคืนหนุนบทบาท‘ศพก.’ l เปิดผลดำเนินกิจกรรมกลุ่มพื้นที่‘สุรินทร์’เข้าเป้าน่าพอใจ

นายกัณวีย์ บุญญพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่
5 (ศส.5) จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีโครงการสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั่วประเทศ
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชน
ทั้งในส่วนของการเพิ่มปริมาณผลผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพสินค้า
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
และสามารถสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตร

จากการที่ ศส.5 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่
จ.สุรินทร์ พบว่า 1) กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การผลิตข้าว
ข้าวอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ข้าว เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
และผลจากที่เกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองสามารถลดต้นทุนในการทำนาข้าว ประมาณ
2,000-3,000 บาท/ไร่ 2)
สามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนหันมาผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
และได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานทั้งในและนอกจังหวัดสุรินทร์ 3)
สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลผลิต เช่น ศพก.อำเภอเขวาสินรินทร์
สามารถผลิตข้าวมาตรฐาน
GAP ศพก.อำเภอลำดวน
สามารถผลิตพริกมาตรฐาน
GAP 4) กลุ่มสามารถหาตลาดรองรับผลผลิต
และกำหนดราคาขายได้เอง เช่น ศพก.อำเภอสังขะ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย
โดยมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ช่วยเหลือโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อรับซื้อผลผลิตจากกลุ่ม
ศพก. ต่อไป

นายกัณวีย์ ยังเผยต่อว่า
นอกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มภายใต้ ศพก. แล้ว
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทั่วประเทศ
ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรการสหกรณ์ ประจำ ศพก.ทั้ง 882 ศูนย์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสหกรณ์ วิธีการ และประโยชน์การรวมกลุ่ม
รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้วิทยากรเหล่านี้ไปประจำใน ศพก.
ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเผยแพร่เรื่องการสหกรณ์กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปในพื้นที่

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 1/9/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/289241