การเกษตร, ข่าวเกษตร

‘สหกรณ์ปางศิลาทอง’ลุยเลี้ยงโคขุน สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้สมาชิกเขตปฏิรูปที่ดินกำแพงเพชร

ดร.วิณะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า
สหกรณ์เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จ.กำแพงเพชร เดิมมีสมาชิก 416
ราย ส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้ครอบครัวละ 150,000
บาทต่อปี ต่อมาปี 2549 สหกรณ์ฯได้ส่งเสริมสมาชิกร่วมโครงการเลี้ยงโคขุน
ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วม 376 ราย โดยมีคอกกลาง 2 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับสมาชิกต่อ
1 รอบการเลี้ยงระยะเวลา 6 เดือน ได้แห่งละ 36 ราย โคขุน 360 ตัว หากคิดเป็นรายปี
จะมีสมาชิกมาเลี้ยงรวมประมาณ 68 ราย ขุนโคกลางน้ำได้ประมาณ 680 ตัว
ซึ่งที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกฝนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรสมาชิก
โดยจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไป

นอกจากการเลี้ยงในคอกกลางแล้ว
สมาชิกที่มีพื้นที่ที่พร้อมจะสร้างโรงเรือน และมีพื้นที่อย่างน้อย 2 งาน ไม่เกิน 3
ไร่ เพื่อใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบหลักในการเลี้ยงโคขุน
ก็สามารถกลับไปเลี้ยงที่บ้านได้ แต่จะต้องผ่านการเลี้ยงโคขุนแปลงรวมแล้ว 2 ปี
เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและให้ได้โคขุนที่สุขภาพแข็งแรง
มีน้ำหนักตามที่ต้องการ ปัจจุบันมีสมาชิกกลับไปเลี้ยงที่บ้าน 180 ราย
โดยสหกรณ์ฯได้ส่งเสริมให้สมาชิกนำแม่พันธุ์ไปเลี้ยงครอบครัวละ 5 ตัว
เมื่อได้ลูกอายุ 4 เดือน สหกรณ์จะรับซื้อคืนราคาขั้นต่ำตัวละ 15,000 บาท
โดยสมาชิกที่เลี้ยงที่บ้านจะเลี้ยงครอบครัวละ 15 ตัว เป็นวัวตัวผู้เพื่อขุน 10 ตัว
และแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก 5 ตัว โดยทางสหกรณ์ฯจะสนับสนุนเงินทุนในการเลี้ยงโค
ทั้งการกู้ยืมวัสดุการจัดทำโรงเรือน จัดหาโค และอาหารโค รวมถึงการติดตาม แนะนำ
ตลอดการเลี้ยงในระยะแรกสหกรณ์ฯ ส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงโคกลางน้ำ
นำมาขุนแล้วส่งขายเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันสหกรณ์ฯ
ได้มีการต่อยอดและพัฒนาให้มีการเลี้ยงโคขุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิก ปัจจุบันมีแม่พันธุ์ 800 ตัว
สามารถผลิตลูกโคได้ประมาณ 800 ตัว/ปี
ขณะนี้โคต้นน้ำอาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก ซึ่งมีความต้องการรอบละ 1
,160 ตัว เพื่อนำไปขุนเป็นโคกลางน้ำส่งขาย
ซึ่งสหกรณ์จะมีการประกันราคาให้กับสมาชิกกิโลกรัมละ 104.50 บาท
แล้วจำหน่ายต่อให้สหกรณ์ในเครือข่าย
นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนชำแหละ ภายใต้แบรนด์ปางศิลาบีฟ
ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของส่วนต่างจากการขายโคกลางน้ำตัวละประมาณ 6
,000 บาท เพิ่มเป็นตัวละ 9,000-12,000 บาท

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่8/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/290454

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *