ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

สศข.ส่งทีมลุย5จังหวัดอีสาน สำรวจข้อมูลปลูกพืช-ปศุสัตว์

fiogf49gjkf0d

นายยรรยงค์ แสนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 (สศข.5)
จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สศข. 5
มีภารกิจในการดำเนินการจัดทำข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตพืชและปศุสัตว์ชนิดต่างๆ
ของครัวเรือนเกษตรทุกปี โดยจะดำเนินการสำรวจปีละ 2 ครั้ง
เพื่อให้ทราบสถานการณ์การผลิตพืชและปศุสัตว์ชนิดต่างๆ รวมทั้งทิศทางการผลิต
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ในการนำมาประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
และตรงจุดอันเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรงต่อไป

fiogf49gjkf0d


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5
จึงได้เตรียมการวางแผนสำหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจยางพารา ปาล์มน้ำมัน
พืชผัก ปศุสัตว์เป็นการค้า และปศุสัตว์ไม่เป็นการค้า (โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร
ไก่เนื้อ ไก่ไข่) ของครัวเรือนเกษตรปี 2553/54 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีกำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 5 ถึง 31 สิงหาคม 2554
โดยใช้หมู่บ้านตัวอย่างที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการประมาณหาค่าทางสถิติ
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าปริมาณการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ
เป็นรายจังหวัด

ดังนั้น
จึงขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านของพื้นที่รับผิดชอบที่จะเข้าสำรวจได้ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นจริง
เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2554
http://www.naewna.com/news.asp?ID=275852

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *