การเกษตร, ข่าวเกษตร

สศก.แจง1.9หมื่นล้านถึงมือชุมชน โครงการ9101ฯผลดีเกินคาด-เกิดกองทุนกว่า8พันแห่ง

นางสาวจริยา
สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า
หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
วงเงินงบประมาณ 22,752.50 ล้านบาท ในพื้นที่ 9,101 ชุมชนทั่วประเทศ
หรือเฉลี่ยชุมชนละ 2.5 ล้านบาท ขณะนี้ชุมชนทั้ง 9,101 ชุมชน ได้เสนอโครงการจำนวน
24,760 โครงการ วงเงิน 20,054.62 ล้านบาท ทางคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
พิจารณาและอนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 24,168 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 19,867.20
ล้านบาท หรือ 99.07% จากวงเงินที่ชุมชนเสนอ
ซึ่งสำนักงบประมาณโอนเงินงบประมาณลงถึงชุมชนแล้วทุกโครงการ

โดยชุมชนได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
จำนวน 18,924.98 ล้านบาท คิดเป็น 95.26% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
แบ่งเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ 9,793.93 ล้านบาท และค่าจ้างแรงงาน 9,131.05 ล้านบาท
เฉลี่ยค่าจ้างที่ได้รับ 2,650 บาท/คน ทั้งนี้ ชุมชนต่างๆ
ได้ดำเนินกิจกรรมคืบหน้าแล้วกว่า 75% ของแผนที่กำหนดไว้
ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ชุมชนเสนอตามความต้องการด้านต่างๆ ดังนี้ 1)
ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุด 35.19% จำนวน 8,505 โครงการ
งบประมาณ 10,572.39 ล้านบาท เช่น การทำปุ๋ยหมัก จากมูลสัตว์ วัชพืช
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คาดว่าชุมชนที่ทำปุ๋ยจะมีเงินจากการจำหน่ายปุ๋ยประมาณ
3-5 แสนบาท/ชุมชน 2) ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 20.87% จำนวน 5,043 โครงการ งบ
3,157.92 ล้านบาท เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเห็ด
หรือทำเกษตรผสมผสาน3) ด้านปศุสัตว์ 14.37% จำนวน 3,474 โครงการ 2,044.07 ล้านบาท
กิจกรรมการไก่พื้นเมือง หมูหลุม และเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งคาดว่าชุมชนที่จำหน่ายไข่ไก่จะมีเงินจากการจำหน่ายประมาณ
6-8 แสนบาท/ชุมชน 4) ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
12% จำนวน 2,900 โครงการ 1,221.43 ล้านบาท เช่นแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารกล้อง
กล้วยตาก ผลิตพริกแกง 5) ด้านประมง 10.74% จำนวน 2,596 โครงการ 1,387.27 ล้านบาทเช่น
การเลี้ยงปลาดุก การลี้ยงปลานิล การเลี้ยงกบ ในบ่อดิน/ในกระชัง 6) ด้านฟาร์มชุมชน
3.95% จำนวน 954 โครงการ 1,007.15 ล้านบาท 7) ด้านการจัดการศัตรูพืช 1.83% จำนวน
442 โครงการ 231.51 ล้านบาท เช่น การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาบิวเวอเรีย 8)
ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 0.88% จำนวน 212 โครงการ 225.98 ล้านบาท เช่น
การปลูกปอเทือง 9) ด้านการเกษตรอื่นๆ 0.17% จำนวน 42 โครงการ 16.40 ล้านบาท เช่น
การทำตลาดสินค้าเกษตรชุมชนนางสาวจริยากล่าวเพิ่มเติมว่า
คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 17,000 ล้านบาท
และต่อยอดในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป ซึ่งขณะนี้มีกองทุนที่เกิดขึ้นอย่างน้อยใน 8,828
ชุมชน ที่จะบริหารโครงการให้เกิดรายได้หมุนเวียนเกิดขึ้นในชุมชน อย่างไรก็ตาม
สศก.ได้สำรวจความคิดเห็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพบว่า เกษตรกร 96.12% พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดต่อโครงการในภาพรวม
แต่มีความเห็นว่าช่วงเวลาในการให้ชุมชนเสนอโครงการนั้นสั้นเกินไป
ทำให้ยังขาดรายละเอียดหรือความครบถ้วนของโครงการ
และช่วงเวลาปฏิบัติงานโครงการอยู่ในฤดูฝนกระทบการทำกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สศก.มีแผนลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่4/9/2560

เวปที่มาhttp://www.naewna.com/local/289691