ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

สศก.ห่วงแรงงานภาคเกษตรวิกฤติ เร่งศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตร

fiogf49gjkf0d

ปัจจุบัน ทิศทางของแรงงาน ภาคเกษตรไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติแล้ว
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้รับการศึกษาน้อย รายได้ต่ำ
อีกทั้งแนวโน้มเข้ามารับช่วงต่อของคนรุ่นใหม่ลดลง
ซึ่งจากรายงานล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าปี
2553 สัดส่วนแรงงานภาคเกษตรกรรมต่อกำลังแรงงานรวมอยู่ที่ 38.2% ลดลงจาก 68% ในปี
2520

fiogf49gjkf0d


ทั้งนี้จากการเปิดเผยของ นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) กล่าวว่า ขณะนี้ แรงงานในภาคเกษตรยังมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานในสาขาอื่นๆ
โดยในปี 2553 มีอายุเฉลี่ย 49.3 ปี ขณะที่อายุแรงงานรวมเฉลี่ย 48.6 ปี และ 75%
ของแรงงานภาคเกษตรมีระดับการศึกษาเฉลี่ยระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า
ขณะที่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนลดลงอย่างรวดเร็ว โดยการทดแทนแรงงานเกษตรอายุ
15-19 ปี ต่อแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป ในปี 2553 อยู่ที่ 32.1%
จากที่เคยมีการทดแทนแรงงานมากถึง 65.66% ในปี 2544
และยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต


สาเหตุหลักของปัญหาแรงงานภาคการเกษตร มาจากลักษณะงานที่เป็นงานหนัก
มีความเสี่ยงค่อนข้างมาก อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนต่ำ รายได้มีความไม่แน่นอนสูง
โดยในปี 2552 ครัวเรือนลูกจ้างภาคเกษตรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 11,087
ต่อเดือนเท่านั้น ขณะที่รายได้ของครัวเรือนไทยเฉลี่ย 20,903 ต่อเดือน
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน ที่ผ่านมามีการช่วยเหลือหลายด้าน
เช่นการแจกทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของเกษตรกรในเขต ส.ป.ก.
หรือการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราในภาคอีสาน
แต่นโยบายที่ดำเนินการอยู่ยังกระจัดกระจาย ไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น
รัฐบาลใหม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม
นายอภิชาตกล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานไทยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเภทงาน 3’D หรืองานหนัก (Difficult) สกปรก
(Dirty) และอันตราย(Dangerous) ในภาคเกษตร ซึ่งแรงงานไทยไม่นิยมทำ
เป็นเหตุนายจ้างจำนวนมากต้องนำแรงงานต่างด้าวมาใช้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องการเสนอแนะนโยบายในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคณะอนุกรรมการจัดระบบและกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว
โดยได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรที่สำคัญเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบต่างๆ
ของการใช้แรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตรจากการสัมภาษณ์เกษตรกร/ผู้ประกอบการเกษตร
แรงงานต่างด้าว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยศึกษาเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมาขอรับใบอนุญาตทำงานมากที่สุด 10
จังหวัดในประเทศไทยที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรเป็นหลัก ได้แก่
จังหวัดสมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต ตาก ระนอง สมุทรปราการ ชลบุรี
นครปฐม และสงขลา
เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรของประเทศไทย
และเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคเกษตร
มีแรงงานใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอต่อการผลิตการส่งออก
รวมทั้งมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไปในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2554
http://www.naewna.com/news.asp?ID=275851

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *