ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

สมาคมสื่อเกษตรฯ จัดเสวนา…บทพิสูจน์ “1 ไร่ 1 แสน” ทำได้จริง – เกษตรทั่วไทย

fiogf49gjkf0d

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2553 ที่แนวคิดและโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ“1 ไร่ 1 แสน” เริ่มต้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ซึ่งครั้งนั้น นายดุสิต นนทะนาคร ดำรงตำแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหนึ่งในกรรมการสมัชชาปฏิรูปได้นำแนวคิดนี้ขยายต่อยอดให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยลงพื้นที่ทำวิจัยและถอดบทเรียน โครงการ 1 ไร่ 1 แสน โดยมีเกษตรกรที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นเข้าร่วมโครงการเกือบ 20 ราย แต่ในที่สุดก็เหลือเพียง 8 รายที่ร่วมโครงการเต็มรูปแบบ

…และจากการเก็บตัวเลขรายได้ของเกษตรกรทั้ง 8 ราย พบว่ามีรายได้เฉลี่ย 147,705.50 บาท ที่สำคัญยังพบว่าต้นทุนการทำนาที่เกษตรกรเคยใช้มากถึงไร่ละ 10,000 บาท ลดลงเหลือเฉลี่ยเพียงไร่ละ 2,292 บาท ทำให้พื้นที่นำร่องในอำเภออุบลรัตน์กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า 1 ไร่ 1 แสนทำได้จริงและยังทำได้มากกว่า 1 แสนบาทอีกด้วย…

fiogf49gjkf0d

นายสาโรช บุญแสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (สกท.) กล่าวว่า จากข้อมูลการทำนาในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวนาได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาทนั้น นับเป็นเรื่องราวที่ดีซึ่งสามารถนำมาเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าว ดังนั้น ทางสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ต้องการที่จะนำเรื่องนี้มาขยายผลต่อยอดให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของเกษตรกรไทย ยกระดับรายได้ ลดต้นทุนการผลิตและสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพทำนาและชาวนาให้แตกต่างจากภาพเดิม ๆ อย่างที่เคยเป็นมา ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้กระดูกสันหลังของชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงทางอาชีพสืบไป

สำหรับเรื่อง 1 ไร่ 1 แสน เป็นการนำแนวคิดและหลักการของ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ที่เป็นหนึ่งในรูปแบบการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตีความและทำให้เป็นรูปธรรม ท่ามกลางวิกฤติทรัพยากรที่ดิน วิกฤติของผลผลิตการเกษตรที่พึ่งพาสารเคมีและทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งวิกฤติในอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา แต่การจะให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเดินทางไปเรียนรู้ดูงานถึงอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น หรือในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีตัวอย่างให้ดูนั้น อาจจะเป็นความไม่สะดวกของคนจำนวนมากทั้งค่าเดินทาง ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ “1 ไร่ 1 แสน ทำจริงได้จริง” ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยมีหัวข้อเสวนาและวิทยากรตัวจริงมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบด้วยเรื่อง “ทิศทางข้าวไทยในตลาดโลก” โดย นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว “1 ไร่ 1 แสน ทำจริงได้จริง” โดย ส.ต.อ.สมัย สายอ่อนตา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น “ชาวนายุคใหม่ปลูกข้าวให้รวย” โดย นายคมน์ แจ่มแจ้ง ชาวนาปริญญาโท ทายาทเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและครูภูมิปัญญาไทย ลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง แห่งอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จะมาอธิบายข้อเท็จจริงและความมุ่งมั่นที่จะเป็นชาวนาอาชีพ เปลี่ยนสถานภาพจากที่เคยเป็นลูกหนี้ธนาคารมาเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร จากผู้เสียเปรียบทางการตลาดข้าว มาเป็นผู้ได้เปรียบทางการตลาด

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทัวร์เกษตรสัญจร “จากมหาวิทยาลัยชาวนาสู่นาข้าวอินทรีย์” ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคมนี้ เพื่อนำเกษตรกร สมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจ ไปศึกษาเรียนรู้ความหมายและคุณค่าของชาวนา ที่มหาวิทยาลัยชาวนา ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ที่กำลังผลิตครูชาวนาจากชาวนาแท้ ๆ พร้อมกันนี้จะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวไรซ์ เบอรี่ กับข้าวสินเหล็ก ข้าวเพื่อสุขภาพปลอดภัยจากสารเคมีทุกกระบวนการผลิต
สำหรับผู้สนใจทัวร์เกษตรสัญจร “จากมหาวิทยาลัยชาวนาสู่นาข้าวอินทรีย์” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โทร.0-2940-5425-6, 08-6340-1713

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวสื ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2555

http://www.dailynews.co.th/agriculture/150419