ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

“สมศักดิ์”จี้ยกเครื่องกฎหมาย ยกสถานะสถาบันหม่อนไหม เทียบเท่าหน่วยงานระดับกรม

 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ…. เพื่อยกฐานะสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นกรมหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพ 12 สิงหาคม

fiogf49gjkf0d

 


 ด้าน นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า กระทรวงเกษตรฯจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยที่ประชุมได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอุปสรรคปัญหาและแนวทางแก้ไข เสนอที่ประชุมทราบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก ที่มีปัญหาการก่อสร้างล่าช้านั้น คณะทำงานฯจะเดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


 


 ส่วนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานไปศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำที่สามารถผันน้ำเข้ามาใช้ภายในศูนย์และหมู่บ้านรอบๆ บริเวณ ซึ่งเบื้องต้นมีแนวทางที่จะผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำของชลประทานเข้ามาช่วยเหลือ ถ้ารวมกับแหล่งน้ำภายในศูนย์ที่มีแล้ว คาดว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำได้ อย่างไรก็ตามจะสรุปความเป็นไปได้และงบประมาณในการดำเนินการอีกครั้งในเดือนหน้า 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 27 มิถุนายน 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=110869