การเกษตร, ข่าวเกษตร

ลุยหนุนปลูกปาล์มทดแทนพื้นที่เก่าตั้งเป้าพื้นที่หมื่นไร่5จังหวัดภาคใต้

fiogf49gjkf0d

นายโอฬาร 
พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสวนปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า
25 ปีมากกว่า
260,000 ไร่ ซึ่งนับวันจะทรุดโทรมและให้ผลผลิตต่ำ
จึงมีการดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ
เพื่อนำร่องการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง
มาปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเดิมที่มีอายุมากกว่า
20 ปี
ที่มีอยู่กว่า
300,000 ไร่
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
พร้อมปัจจัยการผลิตในช่วง
3 ปีแรก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี
พร้อมทั้งอบรมและนำเกษตรกรดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี
2554 เป็นปีที่ 1  ดำเนินการปลูกทดแทนไปแล้วกว่า 10,000
ไร่ และโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ ปีที่ 2     (พ.ศ. 2556 – 2557) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรตามเงื่อนไขโครงการ
พร้อมทั้งอบรมและนำเกษตรกรดูงาน พร้อมที่จะส่งมอบต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
(พันธุ์สุราษฎร์ธานี
2) และปัจจัยการผลิต ในเดือนพฤษภาคม
สิงหาคม 2557 นี้
นอกจากนั้นยังมีกำหนดจัดงานรณรงค์ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวน เก่า
ในเดือนพฤษภาคม
2557 ซึ่งในงานดังกล่าวจะประกอบด้วยการ
เสวนาวิชาการปาล์มน้ำมัน นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการผลิต
และจัดคาราวานรถยนต์ส่งมอบต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อีกด้วย


สำหรับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ
ใน ปีที่ 3 (พ.ศ. 2557-2559) เป้าหมายการดำเนินงานเกษตรกร 1,000 ราย
พื้นที่ 10,000 ไร่ ดำเนินการใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี
กระบี่ ตรังและสตูล
โดยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
ร่วมผนึกกำลังในการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพให้พร้อมส่งมอบถึงมือ
เกษตรกรที่ร่วมโครงการในปีที่ 3 จำนวน 250,000 ต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 28 เมษายน 2557
http://www.naewna.com/local/101019