พลังงานและสิ่งแวดล้อม, สาระน่ารู้, ข่าวเกษตร

ลดโลกร้อน เพิ่มโลกสวย ด้วยเกษตรอินทรีย์ (เกษตรปลอดสารพิษ)

ปัจจุบัน คน สัตว์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมมากเกินไป โดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตร ส่วนนึงมาจากการใช้สารเคมีที่มากเกินความจำเป็น เช่น ใส่ปุ๋ยเคมีคราวละมากๆเพื่อหวังทดแทนธาตุอาหารพืชที่สูญเสียไปจากการเผาตอซัง การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต รวมถึงการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาคือ…ต้องเพิ่มปริมาณการใช้สารต่างๆขึ้นจากเดิมเรื่อยๆจึงจะได้ผลผลิตเหลือให้เก็บเกี่ยว การกระทำดังกล่าวมีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ มีผลกระทบย้อนกลับมาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์

การลด ละ หรือเลิกใช้สารเคมี ต้องเริ่มต้นจากการตระหนักถึงโทษ…ประโยชน์ของสารเคมีนั้นๆ และที่สำคัญการปรับเปลี่ยนแนวคิด การปฏิบัติตัว…ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภค ให้ความร่วมมือในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หันกลับมาใช้วิถีชีวิตที่เกื้อกูลธรรมชาติให้มากขึ้น ตั้งแต่ประยุกต์ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในการเกษตร เพื่อให้หลากหลายรูปแบบ พร้อมที่จะปฏิบัติได้ง่ายๆ อย่างเช่น…เติมอินทรียวัตถุ หินแร่ภูเขาไฟ(พูมิชซัลเฟอร์)ลงในดินเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินทดแทนการใช้ปุ๋ยยาในปริมาณมากๆ

 

  

 

ซึ่งหมายถึงการนำสารที่ได้จากพืช สัตว์ หินแร่ภูเขาไฟ(พูมิชซัลเฟอร์)ใส่ลงไปในดินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการให้ครบถ้วน เพราะเมื่ออินทรีย์วัตถุย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว ก็จะได้มาซึ่งสารที่เรียกว่า ฮิวมัส หรือ ฮิวมิค แอซิด เป็นของเหลวสีน้ำตาลดำ ฮิวมัสเป็นแหล่งธาตุอาหารที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ถึงแม้ว่าในอินทรียวัตถุจะมีปริมาณธาตุอาหารพืชน้อยกว่าปุ๋ยเคมีก็ตาม แต่จากการที่มันย่อยสลายตัวอย่างช้าๆ ก็จะค่อยๆปลดปล่อยสารอาหารให้พืชเรื่อยๆโดยไม่สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว เหมือนกับการสูญเสียธาตุอาหารในปุ๋ยเคมี จะช่วยประหยัดรายจ่ายและลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ทางนึง

แม้ในดินบางพื้นที่จะมีธาตุอาหารพืชปริมาณมากเพียงพอต่อพืชแล้วก็ตาม การใส่อินทรีย์วัตถุและหินแร่ภูเขาไฟ(พูมิชซัลเฟอร์)ลงในดิน ก็เป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้โปร่งและร่วนซุยขึ้น ให้อุ้มน้ำและถ่ายเทอากาศดีขึ้น ส่งผลให้สามารถดูดซับธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น ทำให้รากพืชเจริญเติบโตดี ดูดน้ำดูดธาตุอาหารในดินได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สิ่งมีชีวิตในดินที่เป็นประโยชน์ อย่าง…ไส้เดือน กิ้งกือ จุลินทรีย์ต่างๆ ทำกิจกรรมในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้แล้วยังเป็นการช่วยลดปริมาณการเผาทำลายขยะประเภทอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเป็นวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางนึง…สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือนักวิชาการชมรมฯ(081-3983128) สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่ Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro *** สินค้าคุณภาพ…ตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : [email protected]