การเกษตร, ข่าวเกษตร

รุกแก้ปัญหาขยะ‘ระนอง’ คพ.โดยร่วมรับฟังความคิดเห็น-สกัดชุมชนต่อต้าน

fiogf49gjkf0d

นายวิจารย์
สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่า จ.ระนอง
เป็นจังหวัดที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
และเริ่มประสบปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งจากการลงพื้นที่ นายณรงค์ พลละเอียด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อรับฟังปัญหาและระดมความคิดเห็นการจัดการขยะ พบว่า
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด มี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
ขาดการยอมรับจากภาคประชาชน การแก้ไขปัญหายังขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ
การบริหารจัดการไม่เหมาะสม เนื่องจากจ้างเอกชนดำเนินการ
แต่ไม่มีระบบควบคุมและติดตาม และจากการสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 3 แห่ง ในเขต
อบต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ ทต.ปากน้ำ อ.เมือง และเทศบาลบางริ้น อ.เมือง พบว่า
ยังมีการต่อต้านจากชุมชนในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ทั้งนี้
คพ. ได้นำเสนอ
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โดยนำเสนอบทเรียนการจัดการขยะของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางออกในการจัดการปัญหาขยะระนอง
ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องแก่ภาคประชาชน
และจากการระดมความเห็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ ประกอบด้วย
การรับฟังความเห็นบนฐานของความจริงใจ มีการเปิดเผยข้อมูล/ข้อเท็จจริง/อย่างครบถ้วน
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะของจังหวัด
ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่กำจัด

ขยะมูลฝอย
และที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน เช่น พื้นที่ทหาร หรือพื้นที่อื่น
โดยพยายามใช้ประโยชน์จากบ่อขยะเดิม
เพื่อลดการต่อต้านรวมทั้งติดตามดำเนินการตรวจสอบบ่อฝังกลบขยะหรือโครงการขยะเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อสาธารณชน
ทั้งที่เอกชนดำเนินการและท้องถิ่นดำเนินการเอง
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างจริงจังตั้งแต่บ้านเรือน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บตามขยะที่แยกประเภท
พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
การประชาพิจารณ์ให้เริ่มทำจากคนในพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะในอำเภอเมืองระนอง
นโยบายและกรอบแผนงานด้านการจัดการขยะ ต้องมีความครอบคลุมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางจังหวัดได้รับทราบความคิดเห็นจากการสัมมนา
และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
นำไปบรรจุในแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้
คพ.จะได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

            ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 21/4/2559  เว็ปที่มา 
http://www.naewna.com/local/212308