จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

ราสีชมพูในทุเรียน

ปัญหาราสีชมพูในทุเรียนเกิดจาก เชื้อรา คอติเซียม (Corticium Salmonicolor) ลักษณะอาการของโรคในระยะแรกพบอาการ เชื้อราเขาทําลายกิ่งต้นทุเรียน

และพบเส้นใยสีขาวบริเวณใต้ท้องกิ่งแผ่ขยายเป็นวงกว้าง และเมื่อสปอร์พัฒนาเต็มที่จะเห็นลักษณะเส้นใยเป็นสีชมพูทำให้ใบมีสีเหลืองรวงหล่นไปคล้ายกับ

อาการกิ่งแห้ง และใบร่วงและลุกลามเข้าไปทำลายท่อน้ำ ท่ออาหารของต้นทุเรียน ทำให้กิ่งของทุเรียนบริเวณนั้นแห้งเหี่ยว และตายไปในที่สุด เชื้อราจะแพร่ระบาด

โดยอาศัยลมและน้ำฝน  และจะระบาดรุนแรงเมื่อมีความชื้นที่เหมาะสม  วันนี้ผู้เขียนแนะนำทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรป้องกันกำจัดเชื้อราสีชมพูด้วยชีวภาพ ไม่มี

สารเคมีตกค้าง  ไม่ส่งผลต่อผู้ใช้ผู้บริโภคสัตว์เลี้ยงไม่ทำลายระบบนิเวศน์ และช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพราะสามารถหมักขยายเชื้อได้ ชีวภัณฑ์ที่แนะนำคือ อินดิว

เซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ทั้งสองตัวมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อราและโรคบางชนิด เช่น ราสีชมพู โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอ

รวง โรคผลเน่า โรคยางเปลือกแห้ง โรคราสนิม ฯลฯ วิธีใช้ ให้ใช้ในอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นให้ครอบคลุมบริเวณส่วนบนและส่วนล่างของใบพืชด้วยรวมถึงบริ

เวณโคนต้นด้วย จึงจะสามารถควบคุมเชื้อเราโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉีดพ่นทุกๆ7วันครั้ง ควรฉีดตอนแดดอ่อนๆ ช่วงเช้าตรู่ หรือตอนเย็น เพราะอินดิวเซอร์

(ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)เป็นจุลินทรีย์ จะถูดแสงแดดทำลายได้ง่าย ไม่ควรผสมพร้อมกับยาฆ่าแมลง เพราะยาจะกินกัน ทำให้ลดทอน

ประสิทธิภาพ ถ้าพบระบาดมาก ควรฉีดพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ใน 3-4 วัน โดยใช้อัตราส่วนผสมเท่าเดิม        ผู้เขียนขอแนะนำเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะนำเชื้อ อินดิวเซอร์

(ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ไปผสมกับน้ำฉีดพ่น ขอแนะนำให้ใช้ ม้อยเจอร์แพล้นท์(สารเปียกใบ) เติมผสมกับน้ำก่อน โดยใช้อัตรา 20 ซี.

ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  แล้วจึงค่อยนำเชื้อ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ใส่ลงไปแล้วกวนผสมให้เข้ากัน ประสิทธิภาพของม้อยเจอร์

แพล้นท์(สารเปียกใบ)ทำให้เชื้อ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ทำงานและมีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าทำลายโรคราสีชม

พูได้ดียิ่งขึ้น

 

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com