การเกษตร, ข่าวเกษตร

รายงานพิเศษ : เร่งปัดฝุ่นขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร ยกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรตอีกหนึ่งความสำเร็จที่เข้มแข็ง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรต 26/7 หมู่ที่ 7 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
นับเป็นกลุ่มเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งกลุ่มขึ้นมาจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม
ตั้งแต่ปี
49
ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เป็นอาหารแปรรูปที่ถูกปากตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า
งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หรือวิสาหกิจชุมชน ล้วนเป็นงานหลักสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน
แต่ด้วยการทำงานที่ขาดความต่อเนื่องส่งผลให้มีหลายกลุ่มต้องล่มสลายไปจากปัจจัยต่างๆ
นานา
แต่ทั้งนี้ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่สามารถยืนอยู่ได้บนความสามัคคีของสมาชิกกลุ่มจนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ดังเช่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรต ที่แม้จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โต
แต่ก็สามารถดำเนินกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้จวบจนถึงปัจจุบัน
นับเป็นอีกกลุ่มที่สามารถเป็นต้นแบบให้กลุ่มอื่นได้อย่างไรก็ตาม
นโยบายของกรมต่อจากนี้จะพยายามพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับดำเนินการแก้ไขปัญหาอันจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรไปพร้อมๆ
กัน
ทั้งนี้ก็เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างอาชีพในระดับชุมชนและพึ่งพาตนเองให้ได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ด้าน นางอ้อมใจ จิตต์สนอง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรต กล่าวว่า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรตเกิดขึ้นโดยความต้องการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในปี
2549 สมาชิกเริ่มจัดตั้ง จำนวน 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 21 คน
มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามัคคี
พึ่งตนเองได้ สร้างงาน สร้างโอกาส ให้แก่ชุมชนและสมาชิก
เน้นการนำทรัพยากรภายในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการแปรรูป พร้อมทั้งเป็นแหล่งวิชาการถ่ายทอดความรู้
และความชำนาญให้แก่สมาชิกและเยาวชนรวมทั้งผู้สูงอายุในชุมชน
สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

โดยปัจจุบันกิจกรรมหลักของกลุ่ม จะเน้นผลิตภัณฑ์ด้านแปรรูปเห็ดนางฟ้า
เห็ดนางรม และน้ำพริกต่างๆ โดยระยะแรกจำหน่ายในหมู่บ้านและตลาดในอำเภอบ้านโป่ง
ต่อมาผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นของฝากวางจำหน่ายในร้านของฝากหลายแห่ง
จากผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทรงเครื่องรสดั้งเดิม
พัฒนามาเป็นเห็ดนางฟ้าทรงเครื่องรสต้มยำ เห็ดฟูผัดพริกขิง และอีกหลายชนิดตามมา
ทำให้กลุ่มสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและชุมชนที่ผ่านมากลุ่ม
ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของภาครัฐ อาทิ เกษตรอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านความรู้ในการแปรรูปและด้านอื่นๆ
ทำให้กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน
ที่การันตีความสำเร็จของกลุ่ม
ได้จากรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดในปี 2559 และปี 2560
จนได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ
SMEs”

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
ฉบับวันที่  6/7/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/279182