การเกษตร, ข่าวเกษตร

รายงานพิเศษ : พด.ร่วมบูรณาการ‘แปลงใหญ่’สตูล เน้นปรับปรุงดิน-หนุนปัจจัยผลิตลดต้นทุน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วางแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ครบวงจร มีการนำนวัตกรรมแบบอัจฉริยะมาใช้ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด
ยกระดับมูลค่าด้วยคุณภาพมาตรฐานสินค้าการเกษตร ประหยัดทรัพยากรน้ำ
มีการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสนองนโยบายประชารัฐ
โดยแนวคิดการยกกระดาษ
A4
ให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบบูรณาการสามารถทำงานขับเคลื่อนร่วมกันโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปี 2560
เป็นอีกหนึ่งแนวคิดบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ

 การใช้ทรัพยากรในการผลิต และการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรทางการเกษตรร่วมกัน ช่วยลดต้นทุนการผลิต
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 1,000 แปลง (พืช
สัตว์ ประมง) ในพื้นที่ 77 จังหวัดนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว
ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน
เพื่อผลิตพืชแต่ละชนิด 910 แปลง (ยกเว้นแปลงสัตว์-ประมง) ซึ่งเป็นแปลงนาข้าว 519
แปลง 68 จังหวัด พืชไร่ 150 แปลง 40 จังหวัด ไม้ผลไม้ยืนต้น รวม 174 แปลง 51
จังหวัด และพืชผัก 67 แปลง 52 จังหวัด ตัวอย่างเช่น
พื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าวครบวงจร) จังหวัดสตูล
ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับสภาพดิน
การวิเคราะห์ค่าดิน ซึ่งพบว่า สภาพดินในจังหวัดสตูลส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรดสูง
เจ้าหน้าที่จึงต้องเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านต่างๆ เช่น
โดโลไมท์ เพื่อลดความเป็นกรดของดิน จากนั้นจึงแนะนำให้เกษตรกรเพิ่มธาตุอาหารในดิน
โดยการปลูกพืชปุ๋ยสดอย่างปอเทือง และทำการไถกลบ
เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน
การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน อย่างเช่น สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.
1 เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
การผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่ง ซุปเปอร์พด. 2
จากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนและไร่นา
รวมถึงการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการไถกลบตอซัง แทนการเผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยวด้าน
นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล กล่าวว่า
สถานีพัฒนาที่ดินสตูลให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายในการให้คำแนะนำและมอบองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดินพื้นที่นาร้างอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำแก่เกษตรกรให้สามารถดำเนินการได้เอง
รวมถึงปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพ
เพิ่มผลผลิตที่ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ที่ผ่านมาพบว่า
ผลตอบรับจากเกษตรกรเป็นที่น่าพอใจมาก เพราะการปฏิบัติตามคำแนะนำของเกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน
การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพได้ช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรได้อย่างเห็นผล
ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความปลอดภัยไร้สารเคมีและมีตลาดรองรับที่แน่นอน
และที่สำคัญคือการที่เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืนแท้จริงขณะที่
นายสมชาย เหมาะแหล่ หมอดินประจำตำบลกำแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า
ที่ผ่านมาตนในฐานะหมอดินอาสาได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่นาร้าง
ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอีกครั้ง โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกข้าวพันธุ์
อัลฮัมดุลิลละห์และพันธุ์สปอร์ต
ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่นิยมบริโภคกันทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้
การให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง การใช้โดโลไมท์
การปลูกพืชปุ๋ยสด การไถกลบตอซัง การใส่น้ำหมักลงไปในแปลงนาก่อนการปลูกข้าว
เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะต่อการปลูกข้าว
จะเห็นได้ว่าสภาพดินในพื้นที่นาร้างกลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
มีระบบนิเวศดีขึ้น เพราะในแปลงนามีไส้เดือนมาอยู่อาศัย
สังเกตได้จากมูลไส้เดือนเกิดขึ้น มีสัตว์น้ำขนาดเล็กมาอาศัยอยู่อย่างเช่น ปลา ปู
ที่สำคัญการปฏิบัติตามคำแนะนำและการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จากเดิม 5,000-6,000 บาทต่อไร่ เหลือเพียงประมาณ 3,200
บาทต่อไร่ เนื่องจากการลดใช้ปุ๋ยและสารเคมีในแปลงนา
ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้
การรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ ยังสามารถสร้างรายได้
จากการปลูกพืชผักใช้น้ำน้อยและเหมาะสมกับพื้นที่อย่างเช่น ข้าวโพด
ต้นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตามคันนา และทางกลุ่มได้จัดส่งผลผลิตไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า
เช่น แม็คโคร สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกช่องทางด้วย

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่8/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/290457

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *