การเกษตร, ข่าวเกษตร

รายงานพิเศษ : ทุเรียนทรายขาวปัตตานีอีกหนึ่งความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ทุเรียนทรายขาว เป็นทุเรียนที่มีพื้นที่ปลูกอยู่บริเวณเชิงเขา
ของเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นทุเรียนหมอนทองพันธุ์ดี
ที่ผ่านการดูแลด้วยประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยภูมิปัญญาของบรรพชน
ประกอบกับพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำจากเทือกเขาตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์
ส่งผลให้ทุเรียนทรายขาวมีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เนื้อแห้ง เปลือกบาง รสหวาน
หอม ปราศจากสารเคมี จนเป็นที่กล่าวขาน

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบนโยบายเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต
โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่อันจะก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตตามที่กำหนดและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร
ทั้งนี้จะต้องทำการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสินค้า 20
ชนิด ไว้แล้ว โดยมีหลักการคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า
แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งจากการกำกับ ดูแล การ  ขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ที่ผ่านระบบการรายงานจากจังหวัดแล้ว จำนวน 149 แปลง
เป็นแปลงใหญ่ ปี 2559 จำนวน 29 แปลง และแปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 120 แปลง มีสินค้า
จำนวน 19 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ
ส้มโอปูโก ส้มโชกุน มะนาว สละ ฝรั่ง มะพร้าว กล้วยหิน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ผึ้ง
แพะ และกุ้งขาว เกษตรกร 11,423 ราย พื้นที่ 80,058 ไร่
และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแปลงใหญ่เพิ่มเติมจำนวน 29 แปลง ทั้งนี้
สินค้าที่มีการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบแปลงใหญ่
สามารถทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ แปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาว
ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีด้าน นายดลรอมาน สาเมาะบาซา
ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า
ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ที่คนไทยและชาวต่างชาติให้การยอมรับ
การส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ตำบลทรายขาย มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกร 120 ราย 136 แปลง
พื้นที่ 362 ไร่ และเมื่อปี 2559 เกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนระดับ
Premium Grade จำนวน 18.1 ตัน ได้ราคากิโลกรัมละ 90-100
บาท ต่างจากราคาทั่วไปถึงกิโลกรัมละ 30 บาท
และรับซื้อทุเรียนตกเกรดราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป กิโลกรัมละ 1 บาท จำนวน 27.15
ตัน สามารถนำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี
นับว่าเป็นผลสำเร็จจาการบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

นายไพศาลยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าผลสำเร็จจากการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่
สรุปได้ดังนี้คือ

1.เกิดการบูรณาการการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ภาคเอกชน และภาคประชน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตร สำนักงานพาณิชย์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เกษตรและสหกรณ์ สำนักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ห้างเซ็นทรัล เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นสมาชิกแปลงใหญ่

 2. ลดต้นทุนการผลิต จากกิจกรรม 1)
ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 2) ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 3) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยคอก ทดแทนปุ๋ยเคมี ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง จากเดิม 11,000 บาท/ไร่ เป็น 9,500
บาท/ไร่ (ลดลงร้อยละ 13.64)

3.เพิ่มผลิต
จากกิจกรรม 1) การใช้ปุ๋ยถูกต้องและเหมาะสม 2) การตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่ม 3)
การป้องกัน กำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1,000 กิโลกรัม/ไร่ เป็น
1,200 กิโลกรัม/ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.33)เพิ่มคุณภาพผลผลิต จากกิจกรรม อบรมและตรวจรับรองการผลิตตามมาตรฐาน
GAP ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ทุกแปลง

5.เพิ่มมูลค่าผลผลิต
จากกิจกรรม 1) จัดทำระบบ
QR code 2) ทำป้าย Story
ติดสติ๊กเกอร์ 3) ทุเรียน Premium Grade ในราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป
30 บาท โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าโสหุ้ย เช่น ค่าขนส่ง ค่าสติ๊กเกอร์ และค่าจัดทำ
QR
code และมีการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปทุเรียนกวนจากผลผลิตที่ตกเกรด
นอกจากนี้ สินค้าตกเกรดบางส่วนยังมีการส่งขายตลาดไทย ตลาดนนทบุรี และตลาดอื่นๆ
ทั้งนี้ ทุเรียนทรายขาว ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดทุเรียน เมื่อปี 2559 ในงาน
Amazing
Durian Festival 2016 ณ กรุงเทพมหานคร
จากนักชิมทุเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และ
6.ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ พริกไทย ผักเหลียง
ทำเกษตรกรลดรายจ่ายลงครัวเรือนละ 1,000-2,000 บาท
และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรครัวเรือนละ 1,000-2,000 บาท เช่นกัน

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 25/8/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/287930

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *