การเกษตร, ข่าวเกษตร

รายงานพิเศษ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมขับเคลื่อนสหกรณ์ไทย สร้างธรรมาภิบาลด้านบัญชีการเงิน

พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ
Zoning
by Agri-map ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สามารถสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตที่ไม่เหมาะสมได้ถึง
190,319 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 40,946 ราย
โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศ.พ.ก.) และเครือข่าย ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า
และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

นายสุรเดช
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (
Agri–Map
Online) โดยให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เนต
เพื่อให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มความสะดวก
และรวดเร็วให้กับผู้ใช้งาน สามารถตอบสนองการใช้งานในพื้นที่ได้
จึงมีการพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ให้อยู่ในระบบโมบาย (
Agri-Map
Mobile) เกษตรกรสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่
(
Zoning) ได้ช่วงที่ผ่านมา โครงการ Zoning by
Agri-map เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ
มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ
สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหลังการปรับเปลี่ยนและเกษตรกรได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
อาทิ การปรับเปลี่ยนจากข้าวเป็นอ้อยโรงงาน สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย ปีที่ 1
อยู่ที่ 3,093 บาท/ไร่ จากเดิมที่การปลูกข้าวจะให้ผลตอบแทน 500-700 บาท/ไร่
สำหรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนทั้งหมด
260,304 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 43,313 ราย ใน 67 จังหวัด
โดยจะเน้นการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวและยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ไปเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่17/10/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/297859