ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

รับอาสาสมัครเกษตร ช่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น

นายอภิชัย จึงประภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีจำนวนลดน้อยลงทุกปี ทำให้ ไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯจึงเปิดรับสมัครและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่น ตามความชำนาญเฉพาะสาขาเป็นอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์งานนโยบายของส่วนราชการ

fiogf49gjkf0d

 


ทั้งนี้ เพื่อให้ อกษ. ที่มีอยู่เกือบทั่วประเทศทำงานเกื้อหนุนการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ ซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นเอกภาพ จึงได้ปรับปรุงระเบียบ คู่มือว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร ปี’51 ให้เกิดความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น   ด้านนายวิโรจน์ แสงบางกา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การทำงานของ อกษ. มี 2 รูปแบบ คือ รายบุคคล ซึ่งจะปฏิบัติงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน คอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญของตนเอง และการทำงานในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ เป็นเครือข่ายการบริหาร ประสานงานด้านการพัฒนาการเกษตรระหว่างอาสาสมัครและเกษตรกรในหมู่บ้าน เป็นตัวกลางในการรับทราบและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเกษตรในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวบรวมปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้าเป็น อกษ. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอและ สนง.เกษตรจังหวัดในพื้นที่ตามวันและเวลาราชการ.


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 7สิงหาคม 2551 : http://www.thairath.co.th/news.php?section=agriculture&content=99684