ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

รับซื้อมะพร้าว8จว.ฉลุย

fiogf49gjkf0d

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
อนุมัติวงเงิน 66.87 ล้านบาท
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 8 จังหวัด
ตั้งแต่เดือนกันยายน–พฤศจิกายน เป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ สศก. ได้ติดตามประเมินผลระหว่างการดำเนินงานโครงการในภาพรวม พบว่า
ทุกจังหวัดได้รับจัดสรรเงินตามโควตาปริมาณมะพร้าวแห้งที่จะรับซื้อ รวม 46
จุด ปริมาณ 9,000 ตัน และจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 15 จุดใน 6 จังหวัด
ได้แก่ ชลบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี
พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่เริ่มเปิดจุดรับซื้อตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา

fiogf49gjkf0d

ส่วนราคามะพร้าวแห้งที่รับซื้อ จะอยู่ประมาณ 9-12 บาท/กก.
ขึ้นอยู่กับคุณภาพและระยะทางระหว่างจุดรับซื้อและปลายทาง
โดยส่วนใหญ่โรงงานสกัดน้ำมันเป็นผู้กำหนดราคา
อย่างไรก็ตามขณะนี้ปริมาณการรับซื้อมะพร้าวตามโครงการได้ดำเนินการไป
แล้วกว่าร้อยละ 40 และคาดว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 1 เดือน
จะเร่งดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 83
มีความพึงพอใจต่อการชดเชยส่วนต่างราคาในระดับปานกลางถึงมาก และร้อยละ 78
เห็นว่า ราคา ณ จุดรับซื้อมีความเหมาะสมในระดับปานกลางถึงมากเช่นกัน

สำหรับด้านราคา พบว่า หลังจากดำเนินโครงการ
ราคามะพร้าวแห้งปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากโรงงานมีสต๊อกน้ำมันเป็นจำนวน
มาก ขณะที่ราคามะพร้าวผลดีดตัวขึ้นสูงประมาณ 1-2 บาท/ผล

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
http://www.naewna.com/local/29246