การเกษตร, ข่าวเกษตร

รัฐบาลหนุนติดตั้ง ‘ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์’

fiogf49gjkf0d

ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยจำนวนมาก ต้องผ่านการตากแห้งหรืออบแห้งหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการถนอมอาหารหรือแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์แห้งตามความต้องของผู้บริโภค เช่น ธัญพืช เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและผลไม้บางชนิด เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้การตากแดดตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ผลิตภัณฑ์แห้งที่ได้มักเสียหายจากการรบกวนของแมลงและการเปียกฝน

fiogf49gjkf0d

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นประโยชน์ของเกษตรกรจากการอบแห้งและตากแห้ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จึงได้ร่วมโครงการ
“สนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์”
ซึ่งแผนการสนับสนุนกำหนดไว้ระหว่างปี 2554–2565 โดยระยะแรก ปี 2554–2556
ให้การสนับสนุนค่าการลงทุนติดตั้งระบบฯ ร้อยละ 60 หรือไม่เกิน 4,380
บาทต่อตารางเมตรของพื้นที่การติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
และในปี 2554 ซึ่งถือเป็นการนำร่องสนับสนุน กำหนดพื้นที่สนับสนุนรวมจำนวน
2,000 ตารางเมตร

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์
และพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการลงทุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจกตามที่กำหนด สามารถยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้
ตั้งแต่วันนี้ถึง15 สิงหาคม 2554
ผู้สนใจสามารถสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
โทร. 0-2940-6176

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์วันที่ 21 กรกฎาคม 2554