ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

ยุวชนนานาชาติ….ไขปัญหา อยากเรียกศรัทธา อาชีพเกษตรคืน

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา… เยาวชนเกษตรนานาชาติเดินทางไปเยือนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตรของโรงเรียนฯ

fiogf49gjkf0d

 


นายนิพัฒน์ ต่างประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับพร้อมกับ สาธิตการทำเกลือหอมแก่เยาวชนเกษตรฯได้ทดลองฝึกปฏิบัติ และได้จัดแบ่ง กลุ่มให้ เยาวชนเกษตรเกาหลีใต้ กับ เยาวชนเกษตรฟิลิปปินส์ พักแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวคนไทยในชุมชน ใกล้กับโรงเรียนฯ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านและ ฝึกอาชีพการเกษตร เช่น การขยายพันธุ์พืช การทำไม้ดัด และการอนุรักษ์ แนวชายฝั่งด้วยการทำปะการังเทียม ส่วน เยาวชนเกษตร ญี่ปุ่น กับเยาวชนเกษตรไทยไปพักค้างแรมกับ กลุ่ม แม่บ้านเกษตรในท้องที่ลาดใหญ่ เพื่อดูงานด้านโภชนาการและคหกรรม โดย ฝึกอาชีพการทำอาหาร และ ขนมไทย ชนิดต่างๆ พร้อมนำไป ขายตลาดนัดชุมชน ด้วย กิจกรรมนี้เป็นเพียง 1 ในจำนวนหลายหลากของเยาวชนเกษตรกรนานาชาติ ราว 200 คน จาก 4 ประเทศคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และ ไทย ที่มาชุมนุมร่วมกันในช่วงวันที่ 22 กรกฎาคมถึง 4 สิงหาคม โดย นายอภิชัย จึงประภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน โดยมุ่งเน้นการเข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตร และ วัฒนธรรมประเพณีระหว่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจภายใต้หัวข้อ Hand in Hand : We make it better ให้ เกิดความตระหนักของภาคเกษตร… อันเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารป้อนประชากรโลก น้องลิลลี่ เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิเลิศ นักเรียนชั้น ป.5 ประธานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า“…….ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 88 ราย ทุกบ่ายวันศุกร์จะช่วยกันดำเนินกิจกรรม มี 6 ฐาน คือ ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา ผลิตกระถางต้นไม้ ผลิตอิฐทางเท้า ผลิตอาหาร-ขนมและสมุนไพร และปลูกแก้วมังกร ทำให้มีความรู้ด้านการเกษตรมีทักษะอาชีพและ มีเงินออมลดภาระผู้ปกครองในระหว่างเรียน การได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเยาวชนเกษตรของญี่ปุ่น เกาหลี และฟิลิปปินส์ ทำให้มีหูตาที่กว้างขึ้น จึงอยาก ให้ ภาครัฐสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางการเกษตรเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานกลุ่มยุวเกษตรกร และควรส่งเสริมการศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพด้วย” Dr.Ryohei HASEGAWA อาจารย์คณะธุรกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า…..ญี่ปุ่นมีเกษตรกร ประมาณ 2 ล้านคน ขณะนี้กำลังประสบปัญหาเดียวกับไทย คือขาด แคลนแรงงาน เยาวชนให้ความสนใจ ในอาชีพเกษตรลดลง พบว่านักเรียน จบไฮสกูลแล้วเข้าสู่ภาคเกษตรเพียง 2,000 คนต่อปีเท่านั้น กลุ่มที่พ่อแม่ทำเกษตรอยู่เดิมมักไม่ค่อยสนใจอาชีพเกษตร แต่กลุ่มที่อยู่นอกภาคเกษตรกลับให้ความสนใจอาชีพนี้ ตัวอย่างเช่น Mr. Maruyama Masataka อายุ 28 ปี นักศึกษาคณะเกษตรปี 3 ของวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ที่ได้พลิกผันชีวิตจากหนุ่มออฟฟิศหันมาศึกษาด้านการเกษตรอย่างจริงจัง แต่ การเป็นเกษตรกรไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีความรัก และ ศรัทธาก่อน วิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ได้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเยาวชนเกษตรกับประเทศไทย โดยส่งนักศึกษาเดินทางเข้ามาพักอาศัยและฝึกงานด้าน การเกษตรกับครอบครัวเกษตรกรไทย กว่า 50 ราย… ซึ่ง Dr.Ryohei ยังบอกเป็นการทิ้งท้ายว่า นอกจากจะได้เรียนรู้ด้านการทำเกษตรแล้ว ยังได้เรียนรู้ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยด้วย…..ประทับใจมาก


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม 2551