การเกษตร, ข่าวเกษตร

ยกร่างมาตรฐาน GAP ข้าว

 นายสรพล เถระพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ มกอช. จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice ; GAP) สำหรับข้าว

fiogf49gjkf0d

 


ซึ่งครอบคลุมข้าวทุกพันธุ์ยกเว้นข้าวหอมมะลิไทย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทยไปแล้ว เมื่อปี 2546 ทั้งนี้มาตรฐานที่กำลังจัดทำดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP เป็นรายแปลง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากลว่ามีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเน้นการจัดการดูแลด้านคุณภาพและความปลอดภัย ขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสนับสนุนให้สินค้าข้าวมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยเหมาะสมกับผู้บริโภค ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้า และช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าข้าวไทย การผลักดันแหล่งผลิตข้าวเข้าสู่ระบบ GAP เป็นกลยุทธ์สำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมการค้าภายในประเทศและการส่งออกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าข้าวไทยในตลาดโลกได้ ขณะนี้ มกอช. อยู่ระหว่างเร่งประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศต่อไปนายสรพล กล่าว.


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 มิถุนายน 2551


http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=166669&NewsType=1&Template=1