พืชผักกินใบ, พืชผัก-พืชไร่

“มันสำปะหลัง”ขาด กษ.จี้กรมวิชาการฯ เร่งผลิตท่อนพันธุ์ดี ส่งเสริม”ชาวอีสาน”

นายธีระชัย แสนแก้ว รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร เร่งผลิตและแจกจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีให้เกษตรกรนำไปปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยพันธุ์มันสำปะหลังที่ส่งเสริมปลูก ได้แก่ ระยอง 5 ระยอง 90 ระยอง 72 ระยอง 7 และระยอง 9 สืบเนื่องจากจากปริมาณความต้องการของตลาดมันสำปะหลังที่สูงขึ้นรวมทั้งราคาที่สูงขึ้นในขณะนี้ ทำให้มีเกษตรกรให้ความใจหันมาปลูกมันสำปะหลังจำนวนมาก เพื่อเป็นทั้งอาหารสัตว์และผลิตเอทานอล โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตมันสำปะหลังสูง

fiogf49gjkf0d

 


นอกจากการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่ดี เช่น พันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพให้ผลผลิตต่อไร่สูง และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้ว เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องเขตกรรม และระบบขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตในรูป Contract Farming กับโรงงานแปรรูป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของเกษตรกรได้มากในภาวะที่ราคาน้ำมันแพงเช่นในขณะนี้


 


นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์ อธิบดีรกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จากการสำรวจในปี 2550/2551 พบว่าเกษตรกรมีความต้องการพันธุ์ระยอง 7 และระยอง 9 เพื่อปลูกทดแทนพันธุ์เดิมเป็นจำนวนมาก จึงได้ผลิตท่อนพันธุ์ จำนวน 21 ล้านท่อนเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร แต่ขณะนี้ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรจึงส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี ให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มในระบบเครือข่าย รวม 19 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมาก เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=115579